e-mail: estera.j@seznam.cz

Některé situace se v životě opakují proto, aby je člověk viděl z různých úhlů pohledu, poučil se z nich a odcházel jako vítěz. Ester

21.12. 2012 Druhá část

4. prosince 2008 v 0:29 | Esty |  21.prosince 2012 11:11
které těmto jednotlivým, vědomími produkovaným představám a následným formám, umožňují veškerý pohyb a nejrůznější projevy všemožných událostí a forem života.
Vámi stvořená magnetická pole tedy vždy obsahují Vaše specifické, osobní, Vámi vyprodukované frekvence, (jelikož jste je do nich při jejich tvoření vložili), jenž zahrnují veškeré Vaše osobní, emocemi formované přání a záměry, které k Vám následně přitahují a přitahovat budou to, s čím těmito svými vnitřními - osobními, Vámi stvořenými frekvencemi - vibracemi souzníte. To znamená, že tyto Vaše frekvence k Vám přitahují emočně shodné a podobné frekvence, které jsou uloženy uvnitř Vás a to jak to špatné - disharmonické (jako jsou např. i Vaše všemožné obavy), tak to dobré - harmonické a bude tomu tak dlouho, dokud si Vaše vnitřní (a potažmo i ty venkovní - okolní), Vámi stvořené elektromagnetické frekvence (uložení ve Vašem vědomí - Já Jsem), svým jiným smýšlením, chováním a jednáním nezměníte - nepřeprogramujete.
Pohyb ve třetí dimenzi je taktéž jen pouhým zdáním, protože se tak jeví jen těm bytostem, které jsou uvnitř svého, myšlenkami a mentálními pochody stvořeného systému (a svým osobním vědomím zaostřeným na svůj frekvenčně specifický, osobní a kolektivní časoprostor) a tudíž jej posuzují svým osobním, subjektivním úhlem pohledu. Bytosti uvnitř takových systémů si totiž svou vírou (vnitřním přesvědčením a fokusem svých osobních vědomí na to čemu věří), na svá holografická časoprostorová plátna - sítě, která jsou však též jejich vůlí a touhou navržené a fokusem jejich vědomí projektované, projektují vždy jen to, čemu vnitřně, čili v hlouby své duše doopravdy věří, že je možné stvořit a prožívat anebo že to již stvořené je - existuje. Díky tomuto pevnému vnitřnímu přesvědčení o skutečnosti všeho, co uvnitř jejich systému je, také věří v hmatatelnou a zdánlivě reálnou podobu vnějšího projevu veškeré tzv. hmoty, prostoru a plynoucího času v něm, přičemž si neuvědomují, že si vše sami navrhli a vytvořili.
Uvnitř všech takových systémů tedy dochází k iluzi, že kosmická energie, čili aktivní vědomí, světlo - energie (při snížení své frekvence) krystalizuje do pevné, hmatatelné podoby, ve které se tvoří krystalické mřížky a DNA. Ve skutečnosti jsou však ale veškeré krystalické mřížky a i DNA jen prodlouženou rukou tvořivého kosmického - duchovního Vše-vědomí, které si díky tvořivé činnosti svých individualizovaných Vědomí jen vytvořilo jednotlivé, avšak energeticky propojené úrovně, čili dimenze a časoprostory svého ve své podstatě jednoho a toho samého JÁ, které se jen rozčlenilo na nesčíslné množství všemožných JSEM to či ono. Jin Jang jsou zas dvojčata tvořivého plamene, čili aktivního Vědomí jedné a té samé entity, např. - Duše, jenž se svou tvořivou aktivitou promítla až do nižších, polarizovaných, či dokonce duálních světů, kde se díky podstatě zdejší struktury veškerého tvoření musela rozštěpit na dvě opačné polarity, avšak s identickými frekvencemi svého specifického a osobního DNA. Kódy DNA, RNA a krystalických mřížek (obsahující informace a veškeré plány tvoření té které specifické vývojové větve) jsou tedy již vtištěny do naprosto všech světelných elektromagnetických vláken (jenž jsou tvořené mentálními aktivitami), která jsou prodlužována aktivitami dalších, stále nižších nebo paralelních úrovní vědomí, vytvářející tak multidimenzionální úrovně jednoho a toho samého vědomí, které se pouze rozčleňuje do nejrůznějších individualizovaných vědomí (čili do různých Jsem), do nichž původní vědomí promítlo část svého vlastního vědomí, Takto vyšší úrovně vědomí navzájem propojují a energeticky vyživují veškeré dimenzionální a paralelní úrovně svých vlastních existencí.
Toto kosmické Vše-Vědomí má dvě části svého vědomí a to pasivní část JÁ (Bytí, obsahující moudrost věků) a aktivní, tvořivou část JSEM (to či ono) jehož nejvyšší úroveň existence svou aktivitou vytváří živé, fraktální světlo - kosmickou plazmu (obsahující tajnou geometrii, základ obrazců veškerého tvoření a specifické harmonické frekvence, čili vibrace vytvářející vnitřní konstruktivní rezonance), ze které jsou pomocí matematické postoupnosti vytvářeny všemožné specifické geometrické obrazce a útvary a to od těch největších, existujících v makrokosmu, až po ty nejmenší, existující v mikrokosmu (dělené zákonem Zlatého Řezu na stále menší a menší zmenšeniny předešlých velikostí,), ze kterých pomocí dalších nejrůznějších následných kombinací a specifických vnitřních frekvencí (které všemu vdechují pohyb - život) krystalizuje tzv. hmota, obsahující světelnou - duchovní podstatou ve formě jednotlivých krystalických mřížek a DNA.
Vše-Vědomí prvotního stvořitele - nejvyšší kosmická inteligence (tvořící svými aktivitami duchovní pra-světlo, obsahující živé fraktální - plazmové esence, ve kterých vše v existenci plave) tedy již obsahuje veškeré plány a struktury všemožných druhů tvoření a projevu nejrůznějších existencí (jelikož je to jeho/její vnitřní, navenek neprojevený sen) ze kterých si pak všechny individualizované bytosti, čili jednotlivá vědomí, (brouzdajících v nejrůznějších úrovních těchto vnitřních, neprojevených realit, jenž obsahují veškeré archetypy forem a tvoření) již jen vybírají to, co je osloví. Čili všechny bytosti si svou vnitřní, mentální aktivitou z těchto již stvořených archetypů holografických obrazů pouze vybírají některé specifické, jim vyhovující holografické obrazy, které si dle svých specifických osobních přání pak jen upravují tak, aby vyhovovaly pro splňování jejich specifických osobních a kolektivních záměrů a přání a tím mohli prožívat to, co si svými záměry prožívat přejí. Osobní a kolektivní mentální představy - fantazie lze následně (za podmínek že jsou frekvence vůle - záměrů a touhy - přání v souladu s frekvencemi vědomí) fokusem osobních vědomí promítat do osobního či kolektivního časoprostorového hologramu, kde se díky vloženým emocím (vdechujícím všemu pohyb - život) vše jeví jako fyzická - hmotná, pohybující se a tudíž živá realita.
Ve skutečnosti jsou však živá jen ta vědomí (a to jen díky projevu svých emocí), která však nejsou jednotlivými vědomími - bytostmi, ale NEDÍLNOU součástí jednoho kosmického Vše-Vědomí, neboť vše existuje - plave uvnitř kosmického vše-vědomí a je přes elektro-magnetické siločáry (jenž jsou tvořeny emocemi) se vším energeticky propojeno. Veškeré časoprostory jsou tedy spoluvytvářeny, dotvářeny a znovu přetvářeny myšlenkovými představami a emocemi všech zúčastněných spolutvůrců, přičemž naprosto vždy odpovídají jednotlivým a kolektivním myšlenkovým pochodům, představám a s tím i spojeným emocionálním reakcím všech tvůrců uvnitř každého, frekvenčně - vibračně specifického systému a jejich realit. Z úhlu pohledu bytostí, které nejsou svými emocemi spjati s těmito specifickými časoprostory a tudíž jejich vědomí není zaostřené na jejich specifické frekvence, vytvářené kolektivně, všemi vědomími uvnitř těchto systémů, se však ale vše jeví jen jako prázdnota anebo (při bližším pozorování), jen jako nějaké, blíže nespecifické frekvence. Ti co prožili klinickou smrt (a viděli to často zmiňované světlo na konci tunelu), ví o čem je řeč, neboť během tohoto svého života nahlídli do Kosmického Duchovního Vědomí - spirituální podstaty, ze které je naprosto VŠE v existenci stvořeno a uvnitř kterého naprosto vše existuje.
Takzvané světelné tunely jsou vůlí a touhou tvořené magnetické siločáry (nosiče světla, čili vědomí a jejich frekvencí), které jsou vytvářeny aktivitou jednotlivých vědomí, jež štěpí duchovní pra-světlo. Tím se vytváří magnetická energetická projekční Jang a gravitační Jin pole a jejich siločáry. Tyto světelné elektromagnetické siločáry pak v celém kosmu, sestupným směrem, přes bílé a černé díry - čakry, propojují a s duchovním světlem - vědomím, čili energií, vyživují naprosto všechny zdánlivě individualizované reality - světy. To znamená, že aktivity jednotlivých vědomí (produkujícím živé tvořivé světlo čili energii obsahující kódy veškerého tvoření) propojují a vyživují naprosto všechny paralelní a nižší úrovně projevu existencí a to od světů vnitřních - neprojevených, čili duchovních úrovní, až po ty vnější, projevené, tzv. hmotné světy, jejichž zdrojem energie, potřebné k veškerému tvoření, jsou slunce, čili navenek projevená, živá a tvořivá Vědomí.
Veškerá navenek projevená vědomí, tedy individualizované bytosti do Já Jsem, tuto duchovní energii (navenek neprojevené i projevené světlo) přijímají a používají pro veškeré své tvoření, přičemž ji prožíváním svých emocí a nejrůznějšími dalšími aktivitami ze sebe zase vyzařují zpět tam, odkud ji přijali, (tedy většinou zpět do jednotlivých sluncí - vyšších úrovní vědomí - bytí odkud ji přijali), čímž se sluneční energetické struktury rozkmitávají, (podobně jako se rozkmitají krystalky při spojení se souznící frekvencí), jelikož zdroje energie spoluprožívají všechno to, co prožívají individualizované bytosti (se kterými frekvenčně souzní), které sluneční energii přijímají a používají pro své osobní a kolektivní účely (a tomu odpovídající prožitky) a svou aktivitou následně zas vyzařují zpět. Tyto vnitřně prožívané emoce se následně u všeho projevují jako extatické vibrace uvolňující energii, která se v gigantických rozměrech, jako je např. u sluncí, projevuje jako sluneční zář. Takto tedy probíhá nekonečné vysílání a opětovné přijímání duchovních energií - světla, nosiče vědomí a členění na zdánlivě individualizované bytosti, mezi nimiž probíhá neustálé vzájemné sdílením prožitků a informací, čímž se jedno od druhého neustále učí a zdokonaluje, což umožňuje její cirkulaci, která je zapotřebí k veškerému pohybu a projevu života ve všech realitách.
PS: všechny bytosti v 5. a vyšších dimenzích se již nemusí nic pracně učit, neboť si vše, co se chtějí naučit, jednoduše vypálí do své aury, čili do svého vědomí, podobně jako se vypalují informace na CD. Toto ve své podstatě již dělají všichni ti, kteří již mají alespoň částečně pootevřenou svou 7. čakru a tak již začínají přijímat informace pomocí tzv. chanelingu, to znamená, že přijímají informace z duchovních úrovní telepaticky - tzv. světlenou řečí. Jakmile se u bytostí začne otevírat 7. čakra, tak se tyto bytosti přes své vyšší čakry - úrovně existencí začnou opět propojovat s nehmotnými - duchovními úrovněmi vyšších, neprojevených světů (a jim odpovídajících dimenzí) až se nakonec spojí se svým vlastním světelným - duchovním Já (což se 21. 12. 2012 podaří všem kteří si přejí postoupit do 5. dimenze), jenž je pro ně tím pravým a nejlepším rádcem - zdrojem informací, jelikož jejich vyšší Já je hlasem jejich vlastního a tudíž frekvenčně specifického DNA, které zná veškeré individuální potřeby všech svých nižších Já, jelikož je toto vyšší Já svou osobní mentální aktivitami stvořilo a proto je také přes světelná, elektromagnetická vlákna ( tvořící uvnitř struktur specifické krystalické mřížky a DNA) s nimi propojeno a našeptává jim pomocí vnitřního hlasu, intuice - pocitu, co, jak a kdy je pro ně nejlepší udělat. Každý dobrý rodič se stará o své "děti" a pomáhá jim být co nejlepšími a nejušlechtilejšími.
Více na toto téma najdete na: www.trefy.cz/vesmirjakohologram a na: www.trefy.cz/patadimenzearok2012 a na: www.trefy.cz/Mayariseiluzi
Vyobrazením na videích není třeba rozumět intelektem, neboť jim rozumí Vaše vnitřní podstata.
Světlo Pravdy - Visions Of Reality - A journey through Sacred Geometry -
http://www.youtube.com/watch?v=rUs4qRL_knU&feature=related
Tajná geometrie -
http://www.youtube.com/watch?v=tlohBGgePAQ
Vesica piscis -
http://www.youtube.com/watch?v=zoMk0estzXc&feature=related
Secret Languages -
http://www.youtube.com/watch?v=64NR8gIcaD0
Frekvencemi tvořené obrazce:
http://www.youtube.com/watch?v=fKjt-1Tisqg&NR=1
Číselné sekvence -
http://www.youtube.com/watch?v=-Ibc8sD5sgw&feature=related
Sacred Geometry - Part 1 -
http://www.youtube.com/watch?v=ujAlmq_v32c
Sacred Geometry - Part 2 -
http://www.youtube.com/watch?v=GVqfceBdcoA&feature=related
The Electric Universe -
http://www.youtube.com/watch?v=0Q4fecFbYBg&feature=channel
Akcelerace osobního Vědomí, do sfér multidimenzionálních úrovní existencí - Bytí, umožňující v těle opětovně vytvořit 12ti vláknové DNA (toto je možné díky propojení s dalšími pěti nebo dokonce šesti čakrami, které se nachází mimo tento Váš čas a prostor) -
http://www.youtube.com/watch?v=B7qFlyiOSq8&NR=1
Tvůrci Křídel - Pozemští Andělé - The Wing Makers - Tha Angelic Humans. -
http://www.youtube.com/watch?v=V4JPx0eZdJQ&feature=related
The Crown Chakra -
http://www.youtube.com/watch?v=YnuVwtzYoFk
Opening the Crown Portal - GoldRing XVIB -
http://www.youtube.com/watch?v=rLYqxpv-pAI&NR=1

Doporučujeme Vám přečíst si tento článek čas od času znovu a znovu, jelikož opakování je matkou moudrosti. Článek lze stáhnout na: www.trefy.cz/21.12.2012 a jeho obsah může časem být ještě doplňován o nějaké další údaje. S pozdravem Vaše Živé Světlo, Vaše aktivní Vědomí - duchovní, tvořivá podstata v každém z Vás.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama