e-mail: estera.j@seznam.cz

Některé situace se v životě opakují proto, aby je člověk viděl z různých úhlů pohledu, poučil se z nich a odcházel jako vítěz. Ester

Březen 2009

Březen 2009

28. března 2009 v 18:47 | Esty
Uvedení do souladu s Vesmírným Svatým Srdcem

Energie na březen 2009

AA Michael prostřednictvím Celie Fenn


Bezprostředně po nových Světelných kódech, které byly v geometrických mřížkách Posvátné Země aktivovány v lednu a únoru během slunečního a měsíčního zatmění, pociťujete posuny a změny ve svých životech. Vaše Vyšší Já vás jemně spojuje s Novým Světlem a uvádí vás do souladu s Velkým Srdcem Všeho, s tím Jediným tlukoucím Srdcem či Tepem Lásky ve Středu Vesmíru.Milovaní, v rámci procesu nedávného vyrovnání nyní vstupujete do niterné harmonie s Diamantovou světelnou mřížkou Vesmírné jednoty čili energie Svatého Srdce. Když cítíte toto vnitřní spojení, naplňuje vás potřeba uvolnit vše, co není v úplné harmonii s vaší nejvnitřnější Božskou podstatou neboli Božím Já. Pro mnohé z vás toto může představovat obtížnou dobu, neboť zažíváte "čištění" a "opětovné nastavování" frekvencí vašich nejbližších osobních vztahů, aby mohlo dojít k vyrovnání se samotnou esencí duše každé osoby.

Toto vnitřní nastavení, nejdražší, nejvíce ovlivňuje hlavně ty, kteří pracují s aspektem mřížky Dvojplamene, náležejícího ke Svatému Srdci. Mnoho vztahů prochází obdobím zkoušek a přeměny, aby bylo zajištěno, že tyto vztahy existují v absolutní integritě s energií šablony Dvojplamene. Některé z těchto vztahů budou rozpuštěny, pro nejvyšší dobro každého ze zúčastněných, a některé budou přetvořeny na vyšší úroveň Světla. Milovaní, procházíte-li jakýmkoliv z těchto bolestných "přeformulování" vztahů, nechte to plynout pod vedením svého Vyššího aspektu a důvěřujte, že vše v procesu je pro Nejvyšší dobro.

Jedná se o silný čas pro účely tohoto procesu vnitřního nastavení Dvojplamene uvnitř Svatého Srdce Božího. Tato energie vyrovnání a síly vyvrcholí o rovnodennosti 20. března. Kdekoliv se v té době budete nacházet, půjde o optimální příležitost sjednotit ve svém vlastním centru Svatého Srdce svou vnitřní mužskou a ženskou energii s Proudem Ducha, jenž směřuje z Nebes na Zemi.

Milovaní, vězte, že prvotní energie Dvojplamene Svatého Srdce se nachází uvnitř vás. Právě vaše vlastní nádherné Srdce je zrcadlem onoho Velkého Vesmírného Srdce Všeho-co-je. Vaše Srdce touží tlouci v naprosté harmonii s Velkým Vesmírným Srdcem Jednoho. V tomto čase měníte své Vnitřní Světlo v toto obnovené spojení. Propouštíte tedy všechno, co není odrazem vašeho vnitřního Božského Světla na Zemi.

Milovaní Mistři Světla, víte, že jste si zvolili být na této Zemi manifestací Božího Světla ve hmotné podobě. Rozhodli jste se obývat hmotné tělo, abyste mohli vyzařovat své Světlo jako součást Symfonie Světla, kterou tvoří všechny živé bytosti na Zemi. Je důležité, abyste vnesli Světlo Nebes do své hmotné formy a abyste z tého hmotné formy Světlo vyzařovali. Neboť, milovaní, právě tohoto se týká "osvícení" - jde o vnášení Světla vaší Božské vnitřní bytosti do manifestace skrze fyzickou podobu, a je třeba tak činit vědomě a soustředěně. V tomto "osvíceném" stavu budou všechny vaše volby a rozhodnutí ozářeny Láskou Zdroje, a stanou se ve vašem životě důkazem Boží bezpodmínečné Lásky v akci. Právě toto je vpravdě význam onoho "ukotvení" Božího Světla ve vašem životě prostřednictvím vědomé volby a záměru.

A zatímco, milovaní, vytváříte toto Světelné kontinuum od Nebes po Zemi, jste schopni prostřednictvím svého aktu Spolutvoření s Duchem uvést do rovnováhy Mužské a Ženské doplňky Božího Světla. Tento dokonalý vnitřní svazek vám umožní tvořit a manifestovat s lehkostí a plynulostí. Dá se tedy říci, že nedávné Vesmírné a Hvězdné Světelné kódy, jež vstoupily to pole mřížky naší Planety, byly určeny k probuzení vašeho Svatého Srdce do niterného Světla Boží Lásky. Jakmile dojde k plnému otevření tohoto kanálu, je možné manifestovat vnější odraz této vnitřní harmonie v láskyplném vztahu s partnerem Dvojplamene.

Milovaní, přijměte tento čas očisty a vyrovnání s přízní, neboť již brzy přinese do vašich životů velké a zjevné změny.

Rovnodennost 20. března a Mřížky Ráje na Nové Zemi


Nejdražší Pracovníci Světla, tak jako vnímáte toto vnitřní vyrovnání do Harmonie s onou "Jedinou" energií ve svém vlastním Srdci a ve svých vztazích, tak také pocítíte toto uspořádání ve svém vztahu ke Království živlů a Královstvím zvířat, rostlin a minerálů, a k jejich Strážcům Posvátné mřížky.


Při této oslavě rovnodennosti 20. března budou Strážci mřížek Nové Země, Mřížek Ráje, pracovat s vámi v úzké součinnosti na vytvoření tohoto nového nastavení Jednoty a Hamonie na mřížkách Nové Země. Ti z vás, kteří se účastní 20. března obřadů spojených s rovnodenností, budou pracovat se svými vnitřními Posvátnými energiemi Zvířat a Živlů, a budou se spojovat se Strážci Posvátné Země.

Milovaní, půjde o radostnou oslavu Harmonie "Jednoho". Dovolte vynořujícímu se vědomí "Jednoho", aby vstoupilo do vašich Srdcí a myslí a začněte se připravovat na první planetární zážitek Nové Země, týkající se Harmonie a spojení mezi Pracovníky Světla jako "Strážců Země" a Svatými Strážci dalších Posvátných Království na Nové Zemi.

Neboť je Svatým Dekretem z Nejvyšších úrovní Ducha a Srdce Zdroje pro tento čas stanoveno, že právě toto je ten pravý čas pro Posvátné znovusjednocení a manifestaci Planetárního Svatého Srdce na Zemi. Strážci mřížek Země udělili svůj souhlas se sjednocením a harmonizací všech různých úrovní Posvátného života na Zemi, a tak se v tomto okamžiku "rodina" na Planetě Zemi znovu schází.

Nuže, my víme, že mnozí z vás, kteří jste Pracovníky Světla, udržovali zasvěcená spojení v mnoha životech a pracovali se Strážci v Posvátných partnerstvích. Ale nyní, když Země zahajuje své přeorientování do Posvátného partnerství a Harmonie se všemi královstvími, jde o mimořádný čas Radosti a Oslav. Energie, udržovaná po dlouhou dobu jen několika oddanými dušemi Lásky a Světla, je nyní opět zpřístupňována Planetě. Od 20. března bude protékat Mřížkami Ráje v souzvuku Láska všech Strážců všech Království, aby obnovila Nebe na Zemi jako vznešený a nedotknutelný vztah Lásky mezi všemi, kdo tuto Zemi obývají.

Vpravdě je čas k Oslavám a Vděčnosti.

Energie na Březen 2009


Úplněk připadá na 11. března, bude v 6. domě Panny spojené s energií Země. Protože Saturn je také v Panně, vytváří to pro Zemi silnou energii transformace a restrukturalizace. Nové Světelné kódy dovolují vynoření nové struktury pozemské reality. Mřížky Nové Země jsou napouštěny Božským Světlem, aby byl umožněn vznik Nové Společnosti na Planetě Zemi.


K rovnodennosti dojde 20. března, a tehdy budete oslavovat v této energii Celosvětové rovnováhy, jež vystupuje do popředí v čase rovnodennosti, stvoření Harmonie Jednoho.

Novoluní bude 26. března, a to ve Skopci/Beranu, prvním znamení zvířetníkového Nového roku. Na severu bude přicházet jaro, spolu s energiemi nového cyklu. Beraní novoluní je vždy vhodným časem pro zasazení semínek záměrů, které vyrostou a rozkvetou v příštím zemském cyklu. Rozvažte, jaké stezky Světla můžete následovat, abyste naplnili na této Zemi nejvyšší potenciál své duše, a jakou Radost jste ochotni přijmout z proudu Boží Hojnosti, vyvěrajícího z Božího trůnu.

Přejeme vám v měsíci březnu Radost a Mír.

© 2009-10 Celia Fenn and Starchild Global
http://www.starchildglobal.com/

(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Únor 2009 II.

28. března 2009 v 18:41 | Esty
stvoříte vpravdě mocné manifestace Lásky a Světla, které mohou být vetkány do Hmotné roviny.

Partneři při manifestaci: Energie živlů


Milovaní, v tomto čase bychom s vámi též chtěli mluvit o oněch Světelných bytostech, které se vás snaší při vašem přechodu na nové úrovně Mistrovství podpořit. Již víte, jak spojit své vědomí s námi v Andělských dimenzích a s těmi, kdož jsou Vzestoupenými Mistry, abyste mohli na své cestě přijmout naši lásku a podporu. Nyní bychom k vám rádi promluvili také o dalších Světelných Bytostech, o Živlových a Dévských inteligentních silách Přírody, které čekají, aby vám mohly sloužit a spolu s vámi tvořit nové Světelné mřížky.


Již jste pro svou Planetu aktivovali Mřížky Ráje a Kódy Ráje. Dévy a Elementálové čekají na spolupráci s vámi při procesu spolutvoření prostřednictvím Posvátné světelné geometrie. Žádají vás, abyste si pamatovali, že vše je Posvátné a že vše, co se manifestuje, plyne do existence skrze Posvátnou světelnou geometrii.

Mřížky Ráje obsahují Světelnou geometrii pro manifestování a utváření Planety do podoby Ráje, se spolutvůrčí asistencí Inteligence Živlů. V r. 2008 mnoho pracovníků Světla aktivovalo Světelné chrámy a víry Živlů za účelem aktivace partnerského vztahu Nové Země mezi Přírodními energiemi Živlů a 5ti dimenzionální Lidskou Andělskou Inteligencí. Při Zatmění Měsíce 9. února bude přenášena nová sada "aktivací kódů", aby uvedla větší množství Planetární živlové energie do "komunikační připravenosti" v procesu aktivace Harmonických kmitů Celosvětové mřížky Ráje.

V této době, Milovaní, začnete vidět a vnímat energie Království Živlů. A, ať již jste vědecky založení a myslíte přitom na "fotony" nebo jste citliví a myslíte na "víly", nebo jste šamanského založení a mluvíte o "archetypálních silách", začnete vnímat tyto energie všude kolem sebe. Nezáleží na tom, zda žijete v centru velkého města, Mřížky Ráje jsou i tam, pulsují energií a životem a čekají, až vy zavoláte Živlové energie, aby s vámi začaly tkát Ráj tam, kde jste. Milovaní, právě uvnitř svých měst a městeček začnete aktivovat ony Mřížky Ráje. Začnete pociťovat Světelné bytosti Živlů, které tam pobývají a čekají, až budou zavolány, aby mohly sdílet vaši tvorbu.

Milovaní, Elementálové vás učí milovat Zemi, půdu, a ctít krev jejího života, vodu. Prosí vás, abyste si vzpomněli, že i vy ve svém fyzickém bytí jste Zemí a Vodou, a abyste si vážili látky, z níž pochází všechny formy. Prosí vás, abyste viděli a cítili vše kolem vás, onu přítomnost této Světelné mřížky nesoucí šablony k projevení forem Ráje, a abyste začali vtahovat tyto formy do manifestace. Obnovte své vztahy se Světly Živlů a zjistěte, jak s láskou opatrují a vedou manifestaci života na těchto Posvátných mřížkách.

Až vtáhnete energie Ráje do své Bytosti, zaktivuje vaše vlastní Kódy Ráje a propojí vás s novým způsobem žití a bytí ve Světelné 5. dimenzi. Milovaní Mistři Světla, je vaším privilegiem v této Nové Zemi tvořit spolu s Živlovou inteligencí vašich měst a městeček a tato přeměňovat v Rajská společenství. Když tak učiníte, zjistíte, že každé město již má své "Světelné Město", dokonalou Holografickou světelnou šablonu Rajského města, jež čeká, až bude aktivována na Mřížkách Ráje a přivedena k manifestaci do hmotné roviny.

Naučíte se aktivovat tato "Světelná Města" a vtahovat je do manifestace na Mřížkách Ráje okolo vás. Vskutku, toto je tvůrčí výzva, jež na vás čeká. Můžete se posunout od definice města podle Staré Země a přijmout za své město Nové Země, naplněné kypícím přírodním životem v nedotčeném stavu! Město čisté, krásné, dobře vedené, které je domovem šťastného a vzájemně se podporujícího společenství. Jste schopni tento sen snít a žít ho? Jste schopni ho - spolu s inteligentními silami Živlů - stvořit na Mřížce Ráje? Příležitost ke spojení s tímto snem vám bude nabídnuta při Zatmění Měsíce.

Milovaní, ti z vás, kteří jsou připraveni projít tímto posunem vnímání, budou vedeni Andělskými a Živlovými inteligencemi. Začnete vnímat činnost těchto Světelných Bytostí na mřížkách kolem sebe a začnete chápat, jakým způsobem tato Světla pracují v partnerském vztahu s tím vaším. Budete vedeni k novým projektům a novým způsobům života, které budou ctít energii a sílu přírody a Živlových energií, ať již v nedotčené přírodě nebo jako součást projektu k aktivaci přírodních energií uvnitř Pozemských měst. Vězte, Milovaní, že tak, jak se Tvůrčí energie a Síla Elementálů vrací do vašich měst, navrátí se "Kouzlo" a Proud Radosti a Míru. Neboť, zcela jednoduše, čím více energie přenesete z Mřížek Ráje do manifestace, tím více Míru a Hojnosti vytvoříte na hmotné rovině. Toto je účelem Mřížek Ráje.

Energie na únor 2009


Úplněk připadá na 9.2., se Sluncem ve Vodnáři a Měsícem ve Lvu. Jedná se o "Ohnivý" Měsíc, v ohnivém domě Lva. Vytváří to mocnou, ač výbušnou energii. Tento Úplněk a Zatmění Měsíce též budou dobou aktivace energií Živlů na Mřížce Ráje.


Novoluní, v Rybách, připadá na 25.2. Jelikož Slunce vstupuje do Vodního domu Ryb, jde o vhodný čas k posílení spojení s vaší Já Jsem energií a k využití času k tichému rozjímání nad rokem, jenž leží před námi. V Severní hemisféře mohou začít být pociťovány přicházející energie Jara, protože Živlové energie začínají pohybovat silami nového života a nového tvoření.


Během měsíce února mnohé planety projdou znamením Vodnáře či v něm budou pobývat … Slunce, Merkur, Mars, Jupiter a Neptun. O Úplňku budou tyto energie v opozici k Měsíci ve Lvu. To povede k pocitu Tvůrčího napětí mezi energiemi Nové Země Vodnářského věku a mocným tvůrčím ohněm Měsíce ve Lvu. Stejně tak Saturn v Panně proti Uranu v Rybách vytváří určité vysokonapěťové elektrické energie, které jsou zaměřovány na Transformaci Planety, s pohonem v podobě Pluta v Kozorohu.


Milovaní pracovníci Světla, přejeme vám vše dobré v tomto měsíci a ve vašich světelných aktivitách při Spolutvoření Nové Země ve Světle a Světě formy.

© 2009-10 Celia Fenn and Starchild Global
http://www.starchildglobal.com/


(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)Únor 2009 I.

28. března 2009 v 18:40 | Esty
Rozmanité výrazy Světla v realitě Nové Země

Energie na únor 2009

AA Michael prostřednictvím Celie FennMilovaní pracovníci Světla, při svém vstupu do tohoto měsíce února zažíváte svou Realitu novým způsobem. Začínáte v ní realitě zakoušet rozmanité úrovně a výrazy Světla. Vzhledem k tomu, že "Hologram" vaší 5D Reality nabývá na síle a jasnosti, vcházíte jako kolektiv do nové a náročné fáze svého vývoje.

Jelikož jsou nové mřížky kolem Planety posíleny a aktivovány, proudí do nich stále více Světla v přípravě na nové manifestace. Na těchto mřížkách existuje vysoké napětí tvůrčí energie, jež ve vlnách proudí novou krystalickou matricí. Hojnost Zdroje pulsuje mřížkami v podobě Harmonických kmitů Světla a pouze čeká, až bude vetkána do manifestace Světelnými Mistry, kteří mají přístup k proudu Hojnosti skrze svá otevřená srdce a svou radostnou službu Světlu. Současně jsou staré 3D mřížky energie zbavovány, a právě toto vede k efektu "vakua", kdy zdánlivě nic nepostupuje kupředu a neplyne.

Vskutku, Milovaní, právě zde vzniká výzva pro vás jako Světelné Mistry. Ve svém každodenním životě budete konfrontováni se dvěma "úrovněmi" zkušeností. Jednou úrovní bude onen zázračný 5D proud Hojnosti, tou druhou pak rozpadající se 3D úroveň nedostatku a omezení, prázdných iluzí, které právě nyní opravdu vycházejí naprázdno. Tyto dvě úrovně skutečnosti budou zažívat všichni, a my víme, že ti bez soudnosti a moudrosti mohou zpanikařit a mít pocit, že jsou "zablokovaní" a nepostupují kupředu. Milovaní, tento čas dostáváte, abyste se mohli naučit dovednosti rozlišování toho, co je skutečné a co je pro vás pravdou, od toho, co je prázdnou iluzí. Až se budete moci plynule přesunout od prázdných a nicotných energií negativity a hněvu, a vplynout do požehnání manifestací Hojnosti, pak jste aktivovali své schopnosti jako Mistři Světla v Nové Zemi.

V prosinci byly nově vyvažovány vaše Vyšší čakry, aby se vyrovnaly s touto novou realitou a mohly s ní tvořit styčné body. Jste z pohledu vnímání schopni rozpoznat a rozlišit, co pulsuje vyšší energií a co je prázdné a nicotné. Ucítíte to nyní ve svém Srdci a ve svém Těle.

Milovaní pracovníci Světla, v tomto měsíci se naskytne mnoho náročných situaci, které se objeví, když uvádíte své mentální a emocionální reakce do rovnováhy se svým vyšším vnímáním. Budete konfrontováni se situacemi, kde si budete muset vybrat mezi vibrací na úrovni hněvu a zoufalství, a mezi rozhodnutím vstoupit raději do bezpečných míst Srdce a vědomím, že jste stále v bezpečí a pod ochranou lásky své Já Jsem Přítomnosti. Rozhodnete-li se vstoupit do Srdce, budete se cítit natolik silní, abyste se dokázali vypořádat s jakoukoliv situací a skrze lásku přeměnit energie na vyšší vibraci. A pokud to nejde, pak postoupíte dál, aniž byste se museli s těmito níže vibrujícími energiemi zaplétat či je táhnout s sebou.

Je to volba, a pokud si zvolíte pozvednutí frekvencí svých nižších čaker, aby tak byly v souladu se Srdcem a vyššími čakrami, zažijete svou Bytost jako Světelné kontinuum. Budete doopravdy cítit, že jste ztělesněným Světlem a že každá vaše část pulsuje proudem Boží Lásky. V této Světelné realitě otevíráte cestu zázračným manifestacím, neboť Hojnost Božího Požehnání bude plynout ze Zdroje do vašeho Srdce a vašimi nižšími čakrami a uskuteční se. A tento proces bude probíhat hladce a se stoupající rychlostí, jakmile získáte větší zručnost coby Světelní Mistři.

Milovaní, zatímco čelíte těmto výzvám, vězte, že každý z vás předvídal tento okamžik, když jste souhlasili s inkarnací jako pracovníci Světla v této Velké Transformaci. Věděli jste, že přijde doba, kdy budete muset propustit staré "podpůrné systémy" 3D a vykročit do tohoto nového 5D prostoru úplného ovládnutí svého vlastního Světla a vnitřního Božství. A ano, věděli jste, že to bude náročné, a věděli jste, že to možná vždy dokonale nezvládnete hned napoprvé, ale byli jste si jisti, že všichni budete schopni tohoto Mistrovství dosáhnout. A vskutku dosáhnete… vskutku jste dosáhli… jen se učíte, jak to vyjádřit na hmotné úrovni. Snažili jste se zvládnout schopnost žití v energii svého Srdce, a my znovu opakujeme: Milovaní, to je onen klíč, my ho nazýváme "zlatým klíčem". Teprve, když je vaše Srdce otevřeno a naplněno Bezpodmínečnou Láskou a Vděčností, se stanete vodičem pro proud Boží Hojnosti a Stvořitelem Zázraků Hojnosti a Míru, neboť Světlo vetkáváte do Holografické manifestace na Mnoha úrovních Světla.

Milovaní, přemýšlejte chvíli o této "Světelné stezce". Světlo Zdroje vstupuje do vaší Korunní čakry z vyšších sfér Ducha, to nejčistší a nejzářivějsí Světlo bez jakýchkoliv deformací. Je to čirá láska "Jednoho" a vibruje v souladu se Zákonem Jednoho. Toto aktivuje Šišinku, jež pak vysílá pokyny Čakře čela a Hypofýze, aby zahájily proces vnímání a tvoření na fyzické úrovni. A tak tedy duše spolupracuje se Světlem a vy začínáte vidět a slyšet a vyjadřovat to Světlo, které jste přijali, ve formě zaujetí a nápadů, a tato nadšení a nápady jsou směrovány do Srdce, aby mohly být tělem vnímány jako motivace a radost. Právě zde, v Srdci, duše převádí toto nadšení a radost na Fyzickou úroveň, aby tak mohly být vetkány do materiálních forem prostřednictvím vytváření životních zkušeností.

Každý zážitek, jímž projdete, byl vetkán do vaší reality skrze vášeň a touhu duše po nových zkušenostech na stezce Světla. A samozřejmě, většinou životních zkušeností si razíte cestu spolu s dalšími, jejichž duše si zvolily podobnou zkušenost a byly vtaženy do vašeho stvoření, aby mohly sdílet světlo a výtvory vaší duše. Milovaní, platí, že když vibrujete vyšším světlem a vyšším láskyplným záměrem, budete přitahovat duše, které se též snaží spolu s vámi vytvořit zkušenost Lásky a Radosti v této Nové světelné realitě, jež je nazývána Novou Zemí.

Ano, Holografická realita není nic víc než zážitek mnoha rozmanitých vrstev Světla, vibrujících v různých frekvencích a dimenzích, aby vznikl příjemný "Sen" o Realitě. Každá osoba na Planetě je součástí Snu, každý člověk vetkává své Světlo to Hologramu dle svých možností. Ti, kdož jsou Mistry Světla, se učí žít s vědomým chápáním tohoto procesu, aby mohli - pokud se tak rozhodnou - směrovat své výtvory k vědomé manifestaci. Ale, Milovaní, ti, z nichž se stanou velcí Bojovníci Světla, jsou těmi, kteří vědí, že ta nejsilnější stvoření jsou tkána ze Světla Mnoha Bytostí, které Sen sdílejí. Pokud umíte "Snít jako Jeden",

Leden 2009 II.

28. března 2009 v 18:37 | Esty
Vězte, že váš vztah k Bohu, k Božímu Světlu ve vás, je vaším vlastním jedinečným a nádherným darem. Tomu vás nemůže naučit náboženství nebo další Mistr. Mistr může být příkladem a sdílet vědomosti, ale on či ona vám neřeknou, jak zakusit své vlastní jedinečné Božství, neboť nemohou slyšet či zažít vaše vlastní spojení s Bohem. Vskutku, Milovaní, v této době, kdy se vynořujete coby Mistři Světla, je vaší prací posílit toto Mistrovství v ostatních, ne skrze systémy víry, ale prostřednictvím způsobu, jakým žijete v Bezpodmínečné Lásce, Důvěře a Radosti, a prostřednictvím své posvátné schopnosti manifestovat dle Božího Řádu vše, co potřebujete.
Neboť v Nové Zemi vstoupí každá Probuzená Bytost do svého vlastního Posvátného spojení s vnitřním Božím Zdrojem, a přesvědčení založená na systémech víry odpadnou. Budete se scházet ke slavnostem a obřadům Světla a Vděčnosti jen v souladu s vnitřním podnětem svého Srdce a Ducha, a budete následovat Boží Vedení svého vlastního Vnitřního Kristova Světla či Boží Pravdy. Budete to sdílet s těmi, jejichž Světlo Srdce souzní s tím vaším, zatímco postupujete k Posvátnému Daru Jednoty, "Jednoho Srdce" a "Jedné Duše", které jsou Zdrojem vší Lásky a Světla.
Milovaní! Je to Požehnaný Čas!

Žijte život "přirozeně" a beze strachu

Milovaní, protože se probouzíte do Kristova Světla v sobě, zažijete své vlastní Božství a Dokonalost. Poznáte sami sebe jako čirou Lásku a Radost. Poznáte sebe jako Lidskou Andělskou Bytost - Světlo a Hmotu spojené ve službě Světlu.

Milovaní, trvalo vám mnoho životů, než jste se dostali k tomuto bodu, kdy vaše fyzická těla nesou Světlo Jednoty jako Planetárního Vědomí. Ano, vskutku, za Lemurie a Atlantidy byly časy, kdy jste žili na Vyšších úrovních Vědomí a Harmonie se Zemí, ale nebyli jste ještě Planetárním Vědomím Jednoty v té míře jako nyní. Milovaní, rozvíjeli jste vzácné Světlo Božího Vědomí, abyste mohli svou Planetu zahrnout Láskou svých Srdcí a svých Duší, jako Jeden. A tak jste stvořili Planetární mřížku, jež podporuje Proud Zlatého Plamene Míru a Hojnosti.
Je to mocná energie a podpoří vaše životy, jelikož se vám ukáží nové způsoby žití ve vaší esenci Mistra Světla. Prosíme vás, abyste se naučili žít "přirozeně" a beze strachu. Důvěřujte, že každá vaše potřeba bude naplněna a každé vaše přání se bude manifestovat do hmotné formy, aby byl podpořen váš život na Zemi. Žít přirozeně znamená věřit, že vaše Lidská andělská bytost je určena k tomu, aby na Planetě Zemi vzkvétala a zažívala Radost skrze Zábavu a Tvořivost. Znamená to věřit svým přáním a volbám, neboť ta vás vedou kupředu, při vědomí toho, že neexistují žádná "dobrá" či "špatná" rozhodnutí, jen možnosti vedoucí k novým volbám a novým zkušenostem ve Světle.
Milovaní, Mistr Světla žije přirozeně a jednoduše a ví, že to, co je potřeba, je vždy poskytnuto z Proudu Boží Hojnosti. Je třeba jen požádat a je vám dáno, je třeba jen vyslovit ta slova a stane se. V žádném případě to neznamená, že vaše životy budou "jednoduché". Ve skutečnosti, v 2 1. století a na vaší úrovni vývoje, může být život velice složitý. Nicméně volby jsou vždy prosté. Budete přirozeně vedeni tím, co vám připadá správné, neboť vaše Vnitřní Světlo vás provede jakýmikoliv složitostmi, které vám život na vašem putování nabídne.

Čekejte zázraky

Milovaní, protože přijímáte své Mistrovství Světla a Tvořivosti na Zemi, řekneme, že klíčem ke Tvoření Zázraků je Zázraky očekávat! Stále!

Vězte, že vždy existuje Zázrak, jenž může být stvořen, a Boží Inteligence miluje tvorbu zázraků hravé Radosti a Překvapení. Dovolte si být překvapeni a uchváceni dary života a pociťujte vděčnost za vše, co vámi protéká. Neomezujte sílu Zázraků požadavky, dovolte Zázrakům být tak velkými a neomezenými, jak je třeba. Jde o schopnost se otevřít vůči nekonečné Lásce a Požehnání, která umožňuje div Zázraků při jejich manifestaci ve vašem životě.
Milovaní, když jste Mistrem Světla, je stvoření Zázraku zcela ve vašich silách. Jste obklopeni geometrickými "mřížkami" Vědomí, které existuje i ve vás. Jakmile "přikážete" Zázrak, čerpáte z onoho Božího Vědomí a žádáte, aby přijal na hmotné úrovni tvar dle vašich přání a potřeb. A - Tak To Je! Jak jsme již řekli, čím blíže je vaše přání či "příkaz" proudu Boží Lásky a Inteligence, tím rychleji se váš Zázrak bude manifestovat!
Posléze, Milovaní, budete na Zázraky a jejich manifestaci pohlížet jako na přirozený způsob života. Neboť vskutku schopnost vtahovat energii do hmotné formy znamená činit Zázraky, a vpravdě, každý jeden z vás, jenž se prochází po Nové Zemi, tuto schopnost má. Vyžadováno je jedině, abyste se pustili a uvolnili svou závilost na starých metodách naplňování svých potřeb a abyste začali čerpat ze své vlastní Vnitřní Síly a Moudrosti pro manifestaci energie do hmotné formy tak, jak si přejete a velíte.

Tvořme společně v roce 2009

Milovaní, dar Mistrovství je dán každému jednotlivci, zatímco postupujete k Vyššímu Vědomí. Vskutku, při svém posunu do Vyššího vědomí si uvědomujete, že nejste jen "jednotlivcem", ale že jste součástí větší Jednotky či "Jednoty", výrazu energie "Jednoho" Zdroje.

Právě zde začnete vnímat důležitost práce ve Skupinách, neboť síla a moudrost energie Skupiny může urychlit Vytvoření Míru a Hojnosti na vaší Planetě.
Tato energie Skupinového Spolutvoření může být vyjádřena a zažívána při Duchovních obřadech, Rituálech a Činnostech, jejichž součástí je záměr posílit Mírumilovnou Změnu a tvoření Hojnosti. Je-li Kristovo Světlo ve vás spojeno a soustředěno s čistým záměrem Lásky a Míru, dochází ke vzniku a uvolňování neuvěřitelné síly.
Ale vězte též, Milovaní, že tato energie Skupinového Spolutvoření může být také použita ve vašich vlastních společenstvích. Až začnete manifestovat Novou Zemi, propůjčte své tvůrčí a kouzelné schopnosti coby Mistři Světla společenským projektům, které urychlují uskutečnění ideálů Spravedlnosti, Míru a Hojnosti pro Všechny. Vězte, že na vaší síle záleží, můžete pomoci zapojit sílu zázraků, aby postrčila takové projekty kupředu prostým Záměrem a Vírou!
Skutečně, Milovaní, je načase začít důvěřovat své schopnosti přinášet Mírumilovnou Změnu přímo tam, kde se nacházíte, s vědomím, že vaše Světlo je mocné, neboť se spojuje s a čerpá z Posvátných Mřížek Boží Inteligence, které vytvářejí manifestace a zázraky na této Nové Zemi.

Energie v lednu 2009

Úplněk v lednu připadá na 11.1. Jde o Měsíc v Raku, se Sluncem v Kozorohu. Jako takový nese silné Ženské energie, neboť Raku vládne Měsíc. Jeho protilehlým znamením je mocná Mužská energie Kozoroha. Což nabízí příležitost k vyrovnání s vnitřní Mužskou a Ženskou energií a k práci se Zlatými energiemi mřížek Dvojplamene k posílení Lásky a Radosti ve vašem životě. 11-01 (nebo 01-11, záleží na tom, kde se nacházíte) bude též silným okamžikem ke spojení s energiemi 11 a 1, které jsou nyní tak výrazné. Energie Nových Začátků, Energie Naladění do Vyššího Vědomí a Energie JEDNOHO.

Slunce postupuje z Kozoroha do Vodnáře 20.1. Při Novoluní 26.1. dojde k zatmění Slunce, a to ve Vodnáři. Budou aktivovány nové Sluneční Kódy, aby napomohly rozvíjení Nové Energie na Zemi. Pro soukromé rozjímání: "Semena Světla", která budou aktivována 26.1., budou těmi pro Nový Zlatý Věk Vodnáře. Půjde o vhodný čas k práci se Zlatým Plamenem a Zlatým Světlem vnitřní Kristovské energie za účelem přinesení Vyššího Vědomí a manifestace Nového věku Světla na Planetu lehkým a jemným způsobem.
Merkur kráčí od 11.1. retrográdně /v protisměru/, takže v této době se pohybujte zvolna a nesnažte se nic uspěchat. Což je dobrá rada pro leden celkově. Dejte energiím možnost integrovat se jemně a pokuste se v tomto čase si "neukousnout příliš velké sousto". Nechte se podporovat energií Důvěry.
Mocná planeta Transformace, Pluto, pokračuje ve své cestě zemním znamením Kozoroha coby silového domu přeměny na fyzické úrovni. Saturn, energie Změny a Restrukturalizace, postupuje na svém putování dále zemním znamením Panny a vnáší změnu i do způsobu vašeho pohledu na vlastní zdraví a svou fyzickou existenci.
Milovaní, vězte, že v tomto čase Změny a Transformace jste Lidskými Anděly a Mistry Světla, a že jste na tomto odvážném putování Transformace, na něž jste se vypravili, velice milováni a podporováni. Zde v Říších Světla tleskáme vaší Statečnosti a Vytrvalosti. Jste doopravdy Bohy a Bohyněmi Stvořitele, kteří oživli, aby se podíleli na Tvoření Nové Země a Nové Reality! Nechť vám tento měsíc leden ukáže Sílu žijící v každém z Vás!
© 2009-10 Celia Fenn and Starchild Global
http://www.starchildglobal.com/
(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)Leden 2009 I.

28. března 2009 v 18:33 | Esty
Semena Pravdy a Světla


Probuzení do Nové Země a život Mistra Světla


Energie na leden 2009


AA Michael prostřednictvím Celie Fenn
Milovaní Pracovníci Světla a Mistři Světla, začínáte zde na naší milované planetě Zemi další rok. Vypadá to, jako byste na svém posunu kupředu k Vědomí Nové Země čelili mnohým výzvám. Milovaní, jste probuzeni a nyní je čas pohlížet na tyto výzvy jako na požehnání, neboť jsou ve vašich životech manifestována Semena Pravdy a Světla, a vy jste zmocněni žít jako Mistři Světla a spolutvořit své vlastní životy skrze Boží požehnání Kristova Vědomí. Vskutku jste začali ve světě své rychle se měnící pětidimenzionální Nové Země žít jako Mistři Světla.


Milovaní Mistři Světla, zatímco se vaše staré systémy ekonomiky a financí hroutí a odhalují, že nejsou ničím jiným, než nenasytnými systémy založenými na ovládání a iluzi, začnete také poznávat, že mnohé z dalších "jistých" systémů vaší staré reality nejsou ničím víc, než manipulací a iluzí. A my vás žádáme, abyste v této době nepropadali panice, nýbrž se radovali, jelikož jste osvobozování z po staletí trvající dominance a nadvlády a přecházíte ke Svobodě, již stvoříte díky Božímu Světlu v sobě.


Postupně jste, Milovaní, zjistili, že nejste otroky onoho systému zvaného "peníze", ale že jste trvale podporováni a vaše potřeby naplněny, jestliže přijmete své Mistrovství a uvěříte, že Boží Světlo Zdroje stvoří a bude manifestovat to, co je potřeba k zabezpečení vašeho života. Iluze, že "peníze" zajišťují jistotu, byla velice silná, a vy jste, Milovaní, tvrdě pracovali, abyste se od této iluze osvobodili a viděli, že je to Proud Boží Lásky a Hojnosti, jenž vaše potřeby zajišťuje, a že peníze jsou v tomto procesu pouhým symbolem výměny. Avšak tímto symbolem výměny bylo manipulováno, aby se stal tak mocným, že jen jeho troška byla schopna vás uvěznit v přesvědčení, že jste otroky tohoto druhu výměny a že musíte prodat své životy, abyste získali dostatečné množství k přežití. Nyní, jako vynořující se Mistři Světla, si berete nazpět svou sílu manifestovat jakýmkoliv způsobem cokoliv potřebujete prostřednictvím své schopnosti přeměnit Světlo v Hmotu skrze svá, ze Srdce pocházející, přání a nadšení. Budete samozřejmě pokračovat ve spolutvoření v rámci "ekonomiky", ale ekonomika Nové Země bude vibrovat vášní, nadšením, nápady a hravými Mistry, manifestujícími své sny a přání, k jejich oslavě a sdílení se všemi. "Otroctví" starého systému odpadne, jakmile jednotlivci naleznou své vášně a svou schopnost roznítit nadšení do hojné manifestace, což je vaším právem od narození na této krásné planetě.


A ano, toto není to jediné Semínko Světla a Pravdy, jež vykvete ve vašem Vědomí Nové Země. V tomto novém období začnete zjišťovat, že i další "systémy" se začínají kymácet, protože budou odhalovány iluze ležící v jejich základech. Váš zdravotní systém se dostane do velkého tlaku vzhledem k tomu, že se stane zjevnou chamtivost a manipulace spojená s penězi. Milovaní, vaše Lidské Andělské tělo je zázračným sebeuzdravujícím nástrojem Božího Vědomí. Bylo navrženo tak, aby vám sloužilo a aby vám umožnilo žít na Zemi v Radosti a Pohodlí. Má schopnost zázračného uzdravení, pokud jsou podpořeny jeho přirozené funkce. Jenže, když potlačujete jeho přirozené léčebné síly a odpojíte toky léčivé životní síly jedovatými přesvědčeními a látkami, nedovolujete svému tělu být oním zázračným nástrojem, jímž vpravdě být mělo.


A tak se v tomto nadcházejícím roce začnete plněji spojovat se svou vlastní vnitřní Léčivou Silou. Zlaté Světlo Kristova Vědomí má moc spontánně uzdravovat a udržovat Dokonalé Zdraví, pokud je ve vás aktivováno. Jako Mistři Světla se naučíte, jak převzít odpovědnost za své zdraví a pohodu, a jemně povedete ostatní k tomu, aby sami sebe uvolnili z otroctví nemocí a chorob a zbavili se těch, kteří vydělávají na cyklech tělesného utrpení, do nichž se některé duše rozhodly uzamknout v důsledku dědictví viny a studu. Milovaní, přijměte jako Mistři Světla skutečnost, že jste Dokonalí a že takovou dokonalost můžete manifestovat skrze Světlo ve svém fyzickém bytí, a že můžete díky Světlu a Rovnováze vytvořit zdraví a pohodu ve svém fyzickém organismu.


Milovaní, jak se tak vaše staré systémy hroutí, poznáte, že i váš Vzdělávací systém byl deformován tak, aby sloužil potřebám "peněz" a produkoval jednotlivce, kteří se budou "hodit"do systému penežního otroctví, jenž jste nazvali "vyděláváním na živobytí". Nyní, v Nové Zemi, kdy znovu vznášíte nárok na život v Nadšení a Kreativitě, budou vaše Vzdělávací systémy vystaveny stoupajícímu tlaku, aby se staly místy, kde děti a mladí lidé mohou vyjádřit vášně svých duší a prozkoumat své vlohy a nadání s plnou podporou své komunity. Mladí nebudou nadále "šiti na míru" systému a nuceni se přispůsobit, nýbrž vzdělávání se stane způsobem podpory Božích darů každé nádherné duše.


Je to již 40 let, co na Zemi přišla první vlna Indigových Bytostí s jednoznačným záměrem: předvést vám, že mladí lidé, kteří byli "vybaveni" pro Kristovo Vědomí, nebudou více přijímat skutečnost, že jsou jejich duše deformovány vzdělávacími systémy založenými na formách uvěznění a ovládání. Přišel čas pro dar svobodného vyjádření sebe sama a své duše jako Mistra Světla na Nové Zemi. A jak bude k těmto změnám docházet, uvědomíte si to, co jste vždy tušili, totiž že vaše děti jsou nekonečně moudřejší a nadanější, než byste přiznali, a že mají velké dary Tvořivosti a Moudrosti, které mohou sdílet, pokud je jim dovoleno se rozvíjet jako Mistrům svého vlastního Světla.


A nyní, Milovaní, promluvíme ještě o jednom systému, jenž se dostane pod vzrůstající tlak, onom systému přesvědčení zvaném "náboženství". Až se stanete Mistry Světla, začnete vnímat, jak pokřivena byla Svatá Pravda. Začnete vnímat, jak jste byli po mnohá stolení zotročeni systémy přesvědčení, které vás učily o vaší "nedokonalosti" a "zlu". Byli jste vedeni k víře, že jste "padlí" z Boží Lásky a Milosti a že musíte pracovat a trpět, abyste byli vysvobozeni. Učili vás, že utrpení a smrt jsou "tresty". Měli jste věřit, že jste lapeni i po smrti v systému karmy, která vás "recykluje" zpět na Zemi, abyste se "naučili své lekce" v nekonečném dramatu vzájemně způsobovaného utrpení, a že možná jednoho dne budete schopni z tohoto uprchnout, budete-li dostatečně "osvícení". Učili vás, že jste znečistěni a že potřebujete být "zachráněni", a pokud ne, tak jste byli předurčeni k věčnému utrpení, dokonce i po smrti.


Milovaní, tato zotročující přesvědčení vás udržovala uzamčené do traumat a násilí po tisíce let. Sami v sobě jste válčili prostřednictvím sil duality, a vedli jste mezi sebou války coby prodloužení těchto protichůdných sil hněvu a viny, jelikož jste bránili své systémy přesvědčení před ostatními s odlišnými přesvědčeními. Vězte, Milovaní, že tyto systémy přesvědčení nějsou ničím jiným, než způsoby chanellování vtělených duší do vytouženého a známého výsledku prostřednictvím stvoření onoho výsledku jako očekávání či "produktu" systému. Tyto systémy přesvědčení vás držely uvězněné na této úrovni zkušenosti a neumožnily vám se vyvinout na úrovně nové. Bylo to jako nějaký druh "duševní závislosti", kdy se duše vracely na Zemi, aby ve jménu náboženství odehrávaly tytéž cykly a dramata násilí a utrpení.


Milovaní Mistři Světla, každý Avatar či Vzestoupený Mistr, jenž kráčel po této Zemi, vás učil poselství Bezpodmínečné Lásky a Sebezmocnění prostřednictvím vašeho vnitřního Božství a Světla. Každý Mistr a Avatar vám přišel ukázat, že jste Mistry Světla a že jste Avatary Božího Vědomí. A přesto byla tato učení přijata na úrovni nižších vibrací a překroucena do systémů víry a náboženství. Milovaní, prosíme vás, abyste respektovali zvolená přesvědčení ostatních jako jejich právo na Planetě Svobodné volby, ale na svém vzestupu do Zlatého Světla Vyššího Vědomí se osvoboďte od systémů přesvědčení, která omezují vaše uvědomění si Božího Světla ve vašem nitru, onoho Kristova Světla uvnitř každé Bytosti na Planetě.

Znamení

28. března 2009 v 17:47 | Esty |  ANDĚLSKÉ KARTY - Doreen Virtue, Ph.D.Znamení

Věnujte zvýšenou pozornost poselstvím, které vám nyní andělé předávají. Žádali jste o znamení a dostáváte je. Všímejte si jich a důvěřujte jim!

Prosili jste nebesa, ať vám pomohou. Teď je na vás, abyste věnovali pozornost důkazům jejich pomoci. Touto kartou se vás andělé snaží upozornit na znamení. Mohou požádat motýla nebo ptáka, aby prolétl před vašima očima. Nebo vás přimějí vícekrát si poslechnout určitou píseň. Mohli by vám také dát do cesty nějaký předmět, abyste si ho všimli. Rovněž vytažení této karty je znamením od andělů. Snaží se na sebe upozornit všemi možnými způsoby - nepřehlížejte to prosím!

Můžete své anděly požádat, aby vám dali znamení pokaždé, když před sebou budete mít nějakou otázku nebo obtížné rozhodnutí. Obvykle platí, že není dobré určovat, jaký typ znamení to má být. To nechte na andělech. Umí na svou přítomnost upozornit velice dobře.

Zhmotněná přání

28. března 2009 v 17:45 | Esty |  ANDĚLSKÉ KARTY - Doreen Virtue, Ph.D.Zhmotněná přání

Materializovali jste si nové možnosti a hojnost. Vězte, že tyto dary můžete vychutnat právě teď!

Cíle vašeho úsilí, do něhož jste vkládali své naděje, máte na dosah ruky. Mohou se objevit v jiné podobě, než jste čekali, ale odměny, po kterých opravdu toužíte - jako je pocit pokoje, bezpečí a štěstí - se uskutečňují přesně tak, jak jste chtěli. Požádejte své anděly, ať ve vás posílí víru ve schopnost materializovat vaše přání. S touto vírou můžete vy a Bůh dokázat všechno!

Život je proces, v němž se všechny myšlenky proměňují do hmatatelných forem: Zpočátku jsou jen představou či nápadem zrozeným z božského zdroje. Potom se tento nápad setkává s pocitem. Pokud je to pocit lásky a péče, vznikne z nápadu a pocitu embryo materializace. O svou novorozenou myšlenku se postaráte tak, že v ni budete věřit a krok za krokem budete následovat vedení, které vám Bůh a andělé poskytují prostřednictvím vašich pocitů, snů a vizí.

Zázraky

28. března 2009 v 17:44 | Esty |  ANDĚLSKÉ KARTY - Doreen Virtue, Ph.D.Zázraky

Právě teď se všude kolem vás dějí zázraky. Začněte si jich všímat a zažijete jich ještě více.

Prostřednictvím této karty vám andělé říkají, že můžete očekávat zázrak. Možná máte pocit, že byste právě teď nějaký potřebovali, protože si nedokážete představit žádný jiný způsob řešeni. Otevřete se možnosti dovolit Bohu, aby vám pomohl vyřešit problémy překvapivým způsobem. Zázrakům otevřete dveře dokořán v okamžiku. kdy jste ochotni odevzdat své obavy Bohu. Představujte si, jak andělé odnášejí danou záležitost, a pociťujte, jak vám na pomoc přichází Boží moudrost a tvořivost.

Když se uvolníte a odevzdáte Zdroji, můžete si být jisti, že vás v tu chvíli obklopí požehnáni. Buďte otevřeni zázrakům, které vám přijdou do cesty.

Záměr

28. března 2009 v 17:43 | Esty |  ANDĚLSKÉ KARTY - Doreen Virtue, Ph.D.Záměr

Vaše záměry vytvářejí vaše zkušenosti. Co chcete, aby se dělo? Postarejte se o to, aby vaše myšlenky a pocity odrážely vaše skutečné záměry.

Vytažením této karty vás andělé žádají, abyste provedli inventuru svých očekávání. Co čekáte, že se dnes, zítra nebo v budoucnosti stane? Tato očekávání jsou semínky vašich záměrů. Záměr znamená, že jste si stanovili cíl a máte v úmyslu jej dosáhnout.

Vaše záměry určují, jaké budou vaše zkušenosti. Andělé vás žádají, abyste se rozhodovali s láskou a láskou své záměry také naplňovali. Dívejte se na sebe i na druhé jako na šťastné, úspěšné a pokojné bytosti. Když budou vaše záměry vycházet z tohoto pozitivního duchovního rozpoložení, pomůžete tím sobě i druhým. Andělé vám mohou pomoci nahradit negativní myšlenkové návyky, pokud je o to požádáte.

Vyslišená modlitba

28. března 2009 v 17:42 | Esty |  ANDĚLSKÉ KARTY - Doreen Virtue, Ph.D.


Vyslyšená modlitba

Neboj se, milovaný! Tvé modlitby byly slyšeny a vyslyšeny.

Všechny vaše modlitby jsou vždy vyslyšeny. Někdy vám to tak možná nepřipadá, protože se odpověď dostaví nečekaným způsobem. Možná začnete mít určitý intuitivní pocit nebo se objeví nová příležitost - nebo z poličky vypadne kniha. Andělé velmi často odpovídají na naše modlitby tak, že nám vnuknou nápady nebo informace právě tímto "obyčejným" způsobem.

Pokud jste si vytáhli tuto kartu, vyžadují od vás andělé mimořádnou pozornost. Všímejte si všeho, co slyšíte, říkáte, myslíte si a cítíte. Zvláště ostražití buďte vůči pomoci, které se vám dostane, a určitě tuto pomoc přijměte. Zasloužíte si ji a Bůh nejednou zapojuje lidi, aby vám v roli pozemských andělů přinesli odpověď na vaše modlitby.