e-mail: estera.j@seznam.cz

Některé situace se v životě opakují proto, aby je člověk viděl z různých úhlů pohledu, poučil se z nich a odcházel jako vítěz. Ester

Září 2009

Září 2009

9. září 2009 v 13:50 | Esty

Semínka nového: soucit, radost a služba planetě

Energie na září 2009
Celie Fenn


Milovaní pracovníci světla, tak tedy vstupujete do tohoto měsíce září a integrujete mocné červencové a srpnové energetické změny. Ano, jste v novém energetickém cyklu, a události postupují velice rychle. Energie Nové Země pulsuje diamantovým zářením, neboť je na Zemi vséváno do manifestace to nové.
V tomto měsíci září připadá úplněk na 4. září a je v Rybách, zatímco slunce je v Panně. Jedná se o báječnou kombinaci energií, jelikož rybí proudy dodávají energii hlubokým úrovním vaší bytosti, zatímco energie Panny vás mnohem intenzivněji spojí s vaší prací ve službě na Nové Zemi. Země samotná pulsuje podle nových světelných frekvencí, neboť se uvádí do souladu s novými kosmickými portály a hvězdnými branami, které se otevírají a vyrovnávají v očekávání nadcházející kosmické éry světla. V hloubi svých srdcí, milovaní, všichni tyto posuny a změny vnímáte.
9. září se kolektivní vědomí spojí, aby přijalo další příliv kosmického světla, jež urychlí proces změny a transformace Země díky vnesení většího světla a lásky do každé situace ve vašem životě. Ano, v této době se vám dostává ve vašich životech prostřednictvím posílení proudu diamantového světla ohromné podpory a asistence. Všechno se vyjasňuje a zprůhledňuje, vše je osvíceno, nic nemůže zůstat skryto. To je stále zjevnější ve vašich širších sociálních systémech, stejně jako ve vašich vlastních životech.
9.9. je mocné datum, protože nejen nese vibraci tří devítek 09:09:09, ale z tohoto data též vzniká mistrovské číslo 11! A samozřejmě, rok 2009 je rokem vibrace 11. Je to tedy tak, že energie tohoto data budou přípravou na ještě silnější energie 11:11:11 dne 11. listopadu. Nastane to, co bychom mohli označit jako "Mistrovský portál či brána".
Novoluní připadá na 18.9., a poté 20. či 21. září (v závislosti na vašem bydlišti) oslavíte podzimní rovnodennost. Na Jihu nastane jaro a na severu podzim… Toto období, kdy jsou den i noc stejně dlouhé, vyznačuje změnu ročních období, jelikož jih směřuje k létu a sever k zimě. Plynutí času a ročních období budou mít též vliv na to, co budete v této době zažívat.

Energie stínu a role Atlantidy

Milovaní, vzhledem k tomu, že kouzelná a mystická energie je nastolena, též se musíte vypořádat s oživením energie strachu a manipulace ve svých sociálních systémech a systémech médií. A nyní se možná ptáte proč, jak je to možné, když je energie Nové Země tak silná?
Nuže, řekněme, že při svém vývoji na úroveň své vyšší "verze" - svého lidského andělského Já jste očistili svou DNA od všech deformací a procházíte procesem integrace a syntézy všeho, čím jste v minulých časových cyklech byli, aby se mohlo vynořit vaše opravdové či dokonalé základní Já. V tomto procesu jste integrovali zkušenosti ze svých životů v Lemurii a Atlantidě. Umožnilo vám to aktivovat kódy Ráje a energeticky posílit dlouhodobou přestavbu planety v rajský domov pro bytosti obývající Zemi. Nicméně to také znamenalo čelit a vypořádat se s energií stínů, která je stále vysílána jedním z největších traumat, jimž Země a její lid kdy v nedávné historii čelili.
Jedná se o zničení Atlantidy, kdy již ohromné krystaly nesoucí světelné kódy kosmických portálů a hvězdných bran nebyly schopny vykonávat svou práci, neboť srdce těch, kteří byli jejich strážci, potemněla. Jak jsme již zmínili dříve, šlo o výsledek rozhodnutí prováděných na mnoha úrovních, aby byla umožněna určitá cesta evoluce, která by rozvinula v lidstvu určité schopnosti. Zahrnovalo to rychlý rozvoj mentálních schopností a vynoření Ega. Nic z toho samo o sobě nebylo "špatné", ale vedlo to k nešťastných vedlejším účinkům, jako například k pocitu oddělenosti a odcizení, nízké sebeúcty a ztráty, a následným pocitům viny a deprese a úzkosti ze selhání, jež se zapsalo do DNA a akašických záznamů.
My označujeme tuto energii jako "negativní atlantské kódy" a víme, že jsou založeny na falešných představách a informacích, a na nedostatku skutečného porozumění procesu lidské evoluce na planetě. Ale právě to je využíváno a manipulováno těmi, kteří se snaží o udržení nadvlády nad Zemí a jejím obyvatelstvem - prostřednictvím strachu a odepřením svobody. Milovaní, jste svobodní! Vězte, že jste svobodní! Vězte, že již déle s sebou nemusíte táhnout strach a úzkost ze scénářů apokalyptického zničení. Ti, kteří tyto scénáře prezentují, aktivují v paměti lidského kolektivu "negativní atlantské kódy" a vyvolávají v populaci strach a úzkost, jelikož hluboké podvědomí kolektivu si pocity viny a stresu pamatuje.
Milovaní, vězte, že život, veškerý pozemský život, je inteligentní silou. Je odrazem Boží podstaty, je Jedním. Váš vývoj se vás snaží pozvednout na vyšší úrovně existence a vznikání, nesnaží se vás zničit. Bezpodmínečná láska Zdroje, Stvořitele, usiluje pouze o nejvyšší blaho všech, planety a jejích obyvatel, a nikdo nikoho neviní ani neodsuzuje. Nastává čas, abyste se společnými silami pokusili o uvolnění negativního atlantského programování, aby nebylo kolektivní vědomí vtahováno do strachu a abyste vy sami uviděli, jak jste silní a jak dokonale jste vybaveni k tomu, abyste stvořili a manifestovali tu nejnádhernější budoucnost pro sebe a svou planetu.
Uvolněte se z emočního stresu a bolesti,
abyste mohli vstoupit do stavu radosti a blaženosti
Milovaní, kdybyste mohli konečně tuto starou energii ze svého lidského kolektivního vědomí uvolnit, též by ona uvolnila vás z cyklů emočních traumat a bolesti, jež mnozí z vás dosud prožívají. Neboť zde vskutku nejde o "život", ale o manipulaci s vašimi energiemi, k níž došlo v pozdních stádiích Atlantidy. Moc převzali ti, jejichž srdce byla temná a naplněná bolestí z oddělenosti, a naučili se obyvatelstvem manipulovat prostřednictvím zneužívání sexuálních energií základní a křížové čakry.
Nyní, v této nedávno zahájené mocné době, byla jedním z darů, jichž se vám dostalo, schopnost znovu spojit či "přepojit" křížovou čakru a srdeční čakru, abyste mohli vyjádřit své sexuální a tvůrčí energie s bezpodmínečnou láskou a radostí, a beze strachu a viny. Toto silné nové "vedení" vám umožní obejít atlantské negativní kódy.
V Atlantidě totiž došlo v důsledku zneužití této energie k tomu, že se lidstvo stalo závislým na emočních dramatech, protože srdce bylo odpojeno od emocí, a energie "oběti" pocházející ze zrady, opuštěnosti, bolesti a utrpení se staly pro lidskou psychiku "závislostmi". Tato emoční traumata se stala natolik pronikavými, že vstoupila i do náboženství, a krásný a zářivý příběh o dvojplameni, Jeshuovi a Marii Magdaleně, byl překroucen na příběh o "ukřižování" Ježíše. Následně bylo lidstvo ovládáno negativními kódy vyžadujícími uvolnění "z hříchu" a viny, s potřebou "vykoupení". Vskutku samá lež a klam!
Milovaní, "kódy grálu", světelné kódy, které lidský kolektiv uvolní z negativního atlantského programu ve vás, už byly aktivovány. Avataři dvojplamene již ukázali cestu k jednotné bezpodmínečné lásce a Jednotě. Naučili vás, jak opět navázat spojení s vaší Božskou podstatou v prostoru lásky a radosti, daleko přesahující vinu, bolest a drama. Předvedli vám, jak můžete povznést svou emocionální energii, aby byla vyjádřena prostřednictvím srdce jako láska a radost.
Ve svých životech potřebujete být nepřetržitě bdělí a uvědomovat si ty, kteří by vás chtěli udržet v energii emocionálních dramat prostřednictvím zneužití sexuálních a tvůrčích energií. Neboť právě tyto energie jsou vaší silou manifestovat a tvořit, a jste-li vtaženi do vytváření dramat utrpení a bolesti, pak je zneužívána vaše Božská tvůrčí energie.
Prosíme vás tudíž, abyste při vstupu na tuto zářivou Novou Zemi pomohli kolektivu k vzestupu k Vyššímu vědomí tím, že sami sebe nenecháte vstoupit do strachu a ani sebou nenecháte manipulovat ty, kteří si přejí vytvářet emocionální dramata.
Udržujte svou energii stále soustředěnu ve svém srdci, po vzoru kristovských avatarů, a budete požehnáni mírem a bezpodmínečnou láskou. Nikoho nesuďte, avšak sledujte své srdce a volte jen to, co vašemu srdci a duši přináší radost.
Při vzniku Nové Země je vpravdě nejvyšší čas překonat negativní programy, které tak dlouho lidstvo věznily, a oslavit na planetě Zemi život a radost ze života!
Život je nádherným darem lásky a milosti. Původní modrotisk se týkal života v hojnosti radosti a tvořivosti. K tomuto původnímu vzoru se vracíte a vyvíjíte se k ještě vyšším vyjádřením lásky a radosti. Pokud v sobě toto povědomí nesete, vytváříte energii lásky, jež umožní lidstvu jako celku, aby prorazilo skrze atlantské kódy ničení a žilo ve zlatém věku lásky a míru, který je nyní zaséván!
Tak vás tedy v tomto mocném měsíci září prosíme, abyste si 09:09:09 o úplňku a rovnodennosti udělali chvíli času k oslavě života a transformace. Abyste přivítali Novou Zemi do svého života a existence, a abyste ve svém srdci učinili závazek, že budete součástí věku míru, lásky a harmonie. Vyjádřete svou tvořivost hudbou a tancem, připojte se k ostatním při oslavě záře svých svatých srdcí spojených ve službě planetě a ve službě Jednomu srdci.
Jste v tomto měsíci září požehnáni láskou!
© 2009-10 Celia Fenn and Starchild Global
http://www.starchildglobal.com/
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)
O zlatém klíči II.

9. září 2009 v 13:11 | Esty
Den druhý: Dobobrodružství s tvůrci kruhů v obilí a se "Zářivými bytostmi"

Druhý den jsme náš program začali brzy, se záměrem zakusit později jako skupina energii jednoho kruhu v obilí. V ranním sezení jsem skupinu provedla "Meditací na Posvátné srdce" (http://channeling.wbs.cz/Meditace_Posvatne_srdce_1207i.doc) s Archandělem Michaelem a Marií Magdalénou, abychom nadále pracovali s energiemi Michaela a Magdalény.

Poté jsme pracovali na probouzení dračích energií v sobě a v Zemi. Toto je důležitý proces, neboť se během doby syntézy a stávání se Jedním učíme opět se spojit s aspekty svého Já a své minulosti, které se ztratily nebo nebyly pochopeny. Dračí energie je ohnivou silou tvoření, na kterou dohlížejí elementární energie Draků. Dlouhou dobu byli draci obáváni a potlačováni, ale nyní přišel jejich čas, aby se s lidským Kolektivním Vědomím opět spojili jako ty bytosti, které jsou ochránci vnitřního Ohně Stvoření. Na individuální úrovni to znamená, pokud se otevřeme dračím energiím v nás, jsme schopni se dokonale spojit se svým vnitřním ohněm Stvoření a nechat jej stoupat k Srdci, abychom do lidského srdce dopravili soucitnou lásku draků, čímž v nás vzniknou noví "srdeční draci".

Po těchto přípravách a cvičeních od Sarupy, kdy jsme se spojili s Matkou Zemí, se skupina naobědvala a pak jsme se vydali na cestu, aby se z nás stali "croppies", to znamená ti, kdo vyhledávají kruhy v obilí. Toto nebylo tak jednoduché, jak se to řekne. 24 lidí dostat na to stejné místo na anglickém venkově, kde se nikdo nevyzná, a anglické silnice nejsou zrovna nejjednodušší. Trvalo dlouho než jsme našli "Silent Circle", oficiální informační kancelář o kruzích v obilí v Compton Basset/Wiltshire, která nás měla dovést k jednomu kruhu a my jsme proto kroužili dlouho okolo. Právě se vlastně snažili svoji kancelář pro tuto sezónu uzavřít, protože zemědělci již sklízeli, ale pak souhlasili s tím, že ještě pro nás zůstanou otevřeni. Byli jsme tedy k "našemu kruhu" přivedeni a byl to fantastický dárek! Ležel na Windmill Hill, v blízkosti vesnice Avebury Trusloe. Byl to jeden z kruhů, u kterých se zemědělec radoval, že mohl návštěvníkům dovolit vstup za malý peněžní dar, což jsme samozřejmě učinili.

Před vstupem do kruhu jsem si vůbec nevšimla, že byl nasměrován přímo na Silbury Hill a na samotný kamenný kruh v Avebury! Bylo to to magické místo, ke kterému jsme tu byli vedeni vyššími silami vzhledem k naší úloze. Toto je ten kruh. Fotka je od Steve Alexandra, který je známým fotografem kruhů v obilí.

Toto bylo pro mě podruhé, co jsem mohla zakusit energie kruhů v obilí, a je to vždy napínavé procházet "Tram Lines" (cestami v obilí) a objevovat nové tvary a chodit těmito "místnostmi" a "koridory" těchto dočasných "chrámů", jak je nazývá Steve Alexandr. Tento kruh nás v energetickém smyslu uchvátil jako úder. Já sama jsem si našla vlastní malý kruh a lehla jsem si, abych meditovala, ale musela jsem opět vstát. Cítila jsem energetickou bouři v šišince (epifýze), doprovázenou bolestí hlavy a nevolností. Uuuups… energetické přetížení. Skoro celou dobu, kterou jsem v kruhu v obilí strávila, jsem měla bolesti hlavy, ale zjistila jsem, že je to mojí extrémní citlivostí na energie kruhů v obilí.

Jak vznikají? Hm, existují různé teorie, ale já se přikláním k tomu, že vznikají světlenou, zvukovou a mikrovlnnou energií. Existují i kruhy falešné, ale ty pravé jsou vytvořeny "tvůrci kruhů v obilí" a jsou komplexními a nádhernými výrazy matematické a posvátné geometrie, která nese poselství pro lidstvo a podporuje evoluci lidstva ke Světlu. Tvůrci kruhů v obilí jsou našimi průvodci a našimi přáteli a přicházejí, aby nám přinesli poselství z "domova", zatímco se nacházíme na naší cestě zpět ke hvězdám.

Je to vždy neobyčejná čest vidět jejich práci a je to ještě větší čest smět stát v jednom z jejich nádherných chrámů a smět přijímat světelné kódy, které vysílají. Zde jsou některé z fotografií, které udělala naše skupina, když jsme kruh navštívili.


Miluji tyto elegantní víry, ve kterých jsou stonky položeny tak, aby vytvořily kruhy a ta stébla, která se nacházejí přímo v centru zůstanou stát! Tady je vidět Carol z USA, jak si vychutnává zážitek z kruhu v obilí:


Tento speciální kruh v obilí jsem nazvala "časovou bránou", protože tato struktura byla úvodem do naší práce, kterou by jsme vykonali u brány v Avebury, jak později se mělo ukázat. Když se podíváš na tento obrázek, můžeš rozpoznat, že představuje multidimenzionální spirálu, rafinovanou iluzi, která nechává centrum jakoby postavené v popředí nebo zatlačené, podle toho, za jakého úhlu obrázek pozorujeme. Zde je interpretace práce tvůrců kruhů v obilí od Nyako Nakar:Je to opravdu nádherné umělecké dílo. Je to jeden z kruhů kosmického nebo galaktického původu s "orbity" planet, na které je poukázáno ve vnějších kružnicích. Vnitřní design poukazuje na komunikaci mezi Nebem a Zemí, přičemž se speciální fokus zaměřuje na Zemi. Toto je zobrazeno prostřednictvím tvaru "činky" po stranách, které reprezentují tok komunikace mezi Nebí a Zemí a Zemí a nitrem Země.

Zatímco jsem se potulovala kruhem v obilí, všimla jsem si, že míří na Silbury Hill. A Silbury Hill je jedním z mých zamilovaných míst. Je to posvátné místo, mohyla nebo pahorek vytvořený lidskou rukou jako součást chrámového komplexu Avebury. Je to symbol pro původní "mohylu" Stvoření, symbol místa, odkud vše začíná a byl protkán mnoha mýty stvoření až do manifestace. Směla jsem zjistit, že tam byla skupina Světelných bytostí, které jsou nazývány "Zářivými bytostmi" a které jsou ochránci Silbury Hills.

Posadila jsem se směrem k Silbury Hill a dovolila jsem si vejít do lehké meditace. V tomto stavu jsem viděla skupinu osmi bytostí. Byly velké, asi 3 - 4-krát větší než lidé a byly průsvitné a zářivé. I když měli lidskou podobu, neměli lidské znaky, byli jednoduše jen zářivou energií. Zprostředkovali jednoduché poselství: "Čekáme na tebe". A skutečně čekali, jak jsem mohla zjistit v průběhu dalších dní. V tuto chvíli jsem jim poděkovala za jejich poselství, i když jsem měla silné bolesti hlavy a opravdu jsem nevěděla, co tím myslí. Tato práce není vždy jednoduchá!
V ten okamžik moji pozornost přitáhla skupina lidí, kteří v malém kroužku bubnovali. Měla jsem silnou potřebu si zahrát a udělat párty a tak jsem se k nim přidala! Na bubny teprve začínali a jakmile mi jeden buben nabídli, párty se správně rozběhla. Dostali jsme se do slavnostní nálady a přidávalo se k nám stále více lidí, až jsme vytvořili kruh.

V průběhu bubnování a zpěvu jsem pocítila přání, tento zážitek nějak nahrát a přála jsem si abych měla kameru! Pak jsem si vzpomněla, že mám mobil a ten má kameru. Vytáhla jsem jej a další úsek nahrála. Je možné z toho ale dostat mořskou nemoc, existuje totiž důvod, proč se filmy netočí ruční kamerou, přesto však je možné trochu zprostředkovat náladu této události. Děkuji Rich z Pewsey a Lindě z Londýna, že jsme se k nim mohli přidat. Bylo to super!

Po naší zkušenosti s uměním tvůrců kruhů v obilí a naší účasti na jejich stvoření jsme se vydali zpět do Glastonbury, abychom připravili práci pro další den. Tento večer byl v Glastonbury koncert a vystupoval Tim Wheater, přijeli jsme však pozdě a já jsem byla smutná. V Glastonbury se však stále něco děje. Místo toho jsme si vychutnali pizzu a šli do postele, připravit se na práci u Glastonburské brány příští den.

Obrázky v lepší kvalitě naleznete zde: http://www.starchildglobal.com/glastonbury2.html


Den třetí...příštěO zlatém klíči

9. září 2009 v 12:48 | Esty
O zlatém klíči, o Božské Matrix a o cestě ke hvězdám: Glastonbury a Avebury
Srpen 2009
O dobrodružství s energiemi Michaela a Marie, s tvůrci kruhů v obilí, se zářivými bytostmi a ochránci času… a také s několika draky a vílami…
Celia Fenn


Nadpis by Vám mohl naznačovat, že naše skupina během čtyřech dnů práce v Glastonbury a Avebury velmi mnoho prožila a přesně tak tomu také bylo. Pro mě osobně to bylo vyvrcholení jedné cesty, při které mi bylo umožněno použít "zlatý klíč", který mi byl předán ve snu již před mnoha lety.

Pro všechny z nás, kdo se v Glastonbury sešli, aby sdíleli energii a práci, to bylo intenzivní osobní dobrodružství. Vše se událo během čtyř dnů takovou rychlostí, že každý z nás musel propustit osobní očekávání a musel sám sobě dovolit vstoupit do proudu událostí a energie, které byly evidentně řízeny vyšší vůlí a vědomím než je naše. To pro nás všechny nebylo jednoduché, neboť jsme se museli vzdát kontroly a dovolit svému Vyššímu Já nás vést všemi dobrodružstvími.

Je také pravda, že se každý z naší skupiny 24 lidí cítil být do Glastonbury volán, aby se stal členem skupiny a působil tam s určitým úkolem, stejně jako mnozí jiní lidé, kteří nás při naší práci a našich procesech provázeli. A vše se událo v souladu s individuální "pravdou" každého jednotlivce, v souladu s jeho Vyšším Já, v souladu s úkolem jeho duše na Zemi a jako součást úlohy skupiny v tomto období silně působících galaktických a kosmických energií na Zemi.

Mohlo by se zdát divné, že jdeme ke starým posvátným místům jako je Glastonbury a Avebury, vždyť přece stojíme na začátku Nové Země, těsně před našimi prvními kroky jako cestující do kosmu a jako hvězdné děti. Je to však využití našeho dědictví a vytváření sdružení Světla, abychom se na naší cestě, která vede ke hvězdám, mohli pohybovat vpřed.

Je to tedy pro mne čest Vám sdělit své zkušenosti z těchto čtyř dnů práce, kdy jsem byla schopna použít zlatý klíč, který mi byl svěřen před mnoha lety zářivými bytostmi, které věděly, že se jednoho dne vrátím, abych jej použila, abych spolupůsobila v procesu propojování Nebe se Zemí a otevírání brány ke hvězdám pro lidské andělské hvězdné cestující třetího tisíciletí.

Den první: Stonehenge und Glastonbury
V pátek ráno jsem opustila Londýn spolu s přítelkyní a jejím partnerem. Chtěli jsme cestovat přes Stonehenge, abych mohla opět navštívit tento starý kamenný chrám. Náš čas byl omezen, v 16 hodin začínala naše akce v Glastonbury.

Energie Stonehenge jsem mohla vnímat ještě dřív než se tento starý kamenný kruh nad kopcem, na který se musí vylézt, objevil v dohledu. Vnímala jsem vzrušení a pocit radosti, což pro mě bylo překvapení. V loňském roce jsem měla také radost, že jsem mohla být ve Stonehenge, ale z krajiny jsem toho moc nevnímala. Připadala mi energeticky "tichá" a vyčerpaná. Ale letos byly pocity tak hluboké, že celému útvaru předcházely.

Jakmile jsme tam přišli, byl pocit radosti a vzrušení intenzivnější a i když jsme nejprve plánovali, že se jen rychle podíváme, rozhodli jsme se zaplatit a vstoupit dovnitř.Jaký to byl zážitek! Ty staré kameny se zdály jakoby oživené a "zprostředkovávaly" informace a lásku a radostné vzrušení jako vyšší bytosti, kterými také jsou. Svým nadsmyslovým vnímáním jsem mohla rozpoznat velký zlatý Dóm ze světla, který se vytvořil nad krajinou. V loňském roce tu ještě nebyl. Archanděl Michael mne informoval o tom, že toto místo bylo opět aktivováno a "napojeno na energetickou mřížku", aby se stalo součástí dalšího vývojového stupně lidstva. A skutečně tam byl ve vyšších sférách velký rozruch, jakmile byla vyložena další část Božského plánu a ti, kteří se nabídli pro tuto práci, byli přivedeni na místa. Zde je naše fotka s kameny v pozadí.

Udělala jsem pár nádherných snímků a pak můj fotoaparát odmítl pracovat! Rozbil se! Jakoby mi chtěl svatý duch říct, buď pozorná a přestaň dělat fotožurnalistku. Hm, je těžké zbavit se starých zvyklostí a tak jsem se musela spolehnout, že fotky dají k dispozici ostatní a já dodám text.

U Stonehenge jsme strávili úžasné chvíle a také trochu času v tichu, v meditaci, pak jsme museli pokračovat směrem na Glastonbury. Všichni jsme byli stejným způsobem rozechvělí, jakmile jsme v dálce uviděli bránu s věží Sv. Michaela na kopci. Je to vždycky magickým zážitkem, když se člověk blíží ke Glastonbury, jako by byl přitahován magickým proudem k ostrovu Avalonu. Tento magický proud existuje z důvodu linií "Michaela a Marie" které jsou ze zemské energie a setkávají se pod branou.

Tyto Ley-linie dostaly své jméno od mnoha kostelů, které jsou věnovány Michaelovi a Marii a leží na linii. Nesou ale také silnou spirituální energii Archanděla Michaela, který uvádí na Zemi cestu Kristovské energie, a Marie, která byla ženským Kristem a učitelkou, která přinesla semínka Kristovského vědomí od Francie do Británie a jejíž přítomnost může být ještě dnes v Glastonbury vnímána. Právě podél "Magdaleniny ulice", která je hlavní cestou do Glastonbury.

Chtěli jsme se setkat s naší skupinou v Daisy Retreat centru, které leží přesně za kostelem Sv. Johna na High Street. Byli jsme tam, abychom se sešli s 24 úžasnými lidmi. Začala jsem práci tím, že jsem skupině představila Archanděla Michaela a vyprávěla historii práce, kterou jsem s Michaelem a Marií Magdalénou v Evropě a v Jižní Americe udělala. Přítomnost Marie Magdalény jsme mohli tento večer velmi intenzivně vnímat.

Později tento večer, těsně před spaním jsem měla "vizi". Byla velmi podobná té, kterou jsem měla v Rio de Janeiru u Hvězdné brány vzestupu u "Krista Spasitele". Tyto "vize" jsou energetickými "obrazy", které se utvářejí z oddělených energií, pak rotují a pohybují se s vysokou vibrací. V Brazílii jsem viděla 3 víry a obličej vzestoupeného Krista, abych poznala, že to bylo místo hvězdné brány a že existují tři spirály, které jsou s touto bránou spojeny. V této vizi jsem viděla jedinou spirálu, měla tvar růže nebo květiny, která pulzovala, točila se a vytvořila časo-prostorový portál nebo hvězdnou bránu. Byla jsem informována o tom, že to je hvězdná brána, která leží nad Glastonbury. Byla to Magdalenina spirála, posvátná růže neboli Květ života, bylo to obojí, přístup ke kosmu a místo pro vytváření Nové Země. Naší úlohou bylo aktivovat energie Nové Země tím, že jsme usměrňovali vtékající zlaté a diamantové světelné energie skrze srdce skupiny přímo do Země.
Toto je fotka kruhu v obilí, který vznikl v Oxfordshire 12. srpna. Nese podobnou energii jako růžová spirála, kterou jsem viděla v pátek večer.


Toto je fotka růžicového okna katedrály v Chatres, kterou udělala před nedávnem moje kamarádka ve Francii. Okno nese světelné kódy pro Magdaleninu spirálu, silnou, božskou-ženskou energetickou spirálu, která ve svém srdci nese Květ života.

Číslo dvanáct, které je v tomto tvaru zřejmé, bylo vytvořeno ze tři krát čtyři. Čtyři je energie Magdalenina kříže, který uvádí do rovnováhy Nebe a Zemi a mužské a ženské energie. Kříž blíženeckých duší/dvojplamene je vytvořen ze dvou Magdaleniných křížů, nebo také dvou duší, které se sjednotí, aby vytvořily osmicípou hvězdu. Toto připomíná ozdoby v kruhu v obilí:Magdalenin kříž

Když se přidá další sada čtyř, aby byl znázorněn Svatý duch, pak máme "trojité" Mystérium "Trojjedinosti", která porodí vyšší vědomí a novou realitu. Byla to skutečně velmi silná vize a silná energie, se kterou jsme mohli ve skupině příští den pracovat.

Vzpomínám si na to, že v jedné z knih, ve kterých jsem se informovala o Glastonbury, bylo poukazováno na to, že je Glastonbury "Matrix Boha", a toto se mi zdálo být jedním z důvodů, proč. Nehledě na silnou Matrix zemských silových linií, které se v Glastonbury sbíhají, existuje ještě také silná spirála neboli energetický stroj, který pulzuje a víří nad městem ve vyšších dimenzích Světla. Je to skutečně místo stvoření pro tuto krajinu a také důvod, proč je toto malé městečko tak důležité pro vytváření a uzemňování energií Nové Země a pro reaktivaci spojení ke hvězdám, zatímco se připravujeme na třetí tisíciletí a na naši roli jako hvězdní cestující a hvězdné děti.

Originální text a obrázky v lepší kvalitě naleznete zde http://starchildglobal.com/glastonbury.html

Den druhý
(překlad právě připravuji... Martina M.)


FOTO DODÁM


Srpen 2009

9. září 2009 v 12:34 | Esty

Znovuzrození do diamantového světla:

Aktivace energie kosmického Krista na Zemi a zrození hvězdného dítěte
Energie na srpen 2009

AA Michael prostřednictvím Celie Fenn

/zkrácená verze překladu/
Milovaní pracovníci světla, v tomto měsíci srpnu roku 2009 budete nadále žít s mocnými energiemi změny a transformace jak na osobní, tak celosvětové úrovni. Tyto změny jsou výsledkem působení aktivací nových světelných kódů v mřížkách při každém z trojice zatmění, jež jste zažili v červenci a srpnu. Semínka diamantového světla jsou aktivována v srdcích lidského kolektivu a umožňují tak každému člověku, který je otevřený a připravený, aby přijímal do svého bytí milost a požehnání energie kosmického Krista.
Diamantové světlo protéká z kosmického srdce k Zemi skrze nově otevřené portály vzestupu, aktivované krystalické mřížky a setbu vědomí, jež nese vědomí kosmického Krista. Jedná se o energii harmonie, jednoty a sjednocení, o energii bezpodmínečné lásky, radosti a míru. Je to energie podporující manifestaci Nové Země a stvoření kosmického mostu či spojení k hvězdným světelným polím, který je nyní utvářen pro vás a vámi. Vaše putování za závoje zapomnění začíná být pro vaše smysly opět vnímatelné a připravujete se na to, abyste se mohli stát vědomými poutníky po hvězdách a kosmickými cestovateli.
Milovaní, k podpoře tohoto procesu dochází nyní ve vašem fyzickém těle a v energetických polích vašeho světelného těla k mnoha změnám. Zaprvé je do vašich světelných těl se stoupající intenzitou přijímáno diamantové světlo, což vám umožňuje, abyste jako diamantový briliant přenášeli a vyzařovali duchovní světlo, neboť posvátné geometrie pulsují světlem a zvukem. Ale se vzrůstající intenzitou světla ve vašem světelném těle je stále více aktivována a stimulována šišinka ve vašem těle fyzickém. To již vedlo ke změnám v biochemické struktuře šišinky a rozšíření funkčnosti této žlázy. Což opět vede ke stoupající stimulaci hypofýzy (podvěsek mozkový), přičemž často dochází k dočasné nerovnováze v produkci a přenosu hormonů v těle, stejně jako k nárůstu intenzity světelné energie přenášené po těle nervovým systémem.
Nejsilnější účinek těchto změn je vnímán v novém "předrátování" mezi 2. a 4. čakrou, čakrou křížovou a srdeční. Jakákoliv "uvízlá" energie udržovaná v emocionálním poli byla přílivem diamantového světla do energetického systému "odstřelena". To znamená, že se mnozí z vás museli vypořádat s emocionálními záležitostmi, jež byly potlačeny či pouze částečně zpracovány. Prosím, nepodléhejte beznaději, pokud se cítíte smutní, deprimovaní či pocítíte zlost. Jedná se o proces hloubkového čištění či úklidu, které slaďuje sexuální čili tvůrčí energie se srdcem.
Dalšími pocity v těle mohou být intenzivní sny, prudké přívaly energie, nespavost, vyčerpání a hyperaktivita. Jakmile se energie vyrovná a bude integrována, toto ustoupí jasnějším pocitům velké radosti a míru, na hluboké úrovni, stejně jako zesílenému pocitu "živosti" a pohody, neboť vstupujete do prostoru Nové Země. Mnozí z vás již tyto intenzivní pocity blaženosti a radosti zažívají, jelikož jsou nižší čakry očištěny a sladěny se srdcem a vyššími čakrami, které jsou stezkami duše. Takto tedy budou v srdeční čakře integrovány tělo a duše, nebesa a Země se spojí a vědomí kosmického Krista nalezne své vyjádření na Zemi prostřednictvím těch z vás, kteří se tomuto procesu otevřeli.
Zrození nového archetypu pro Novou Zemi: Hvězdné dítě
Milovaní, v tomto čase nových začátků přijímáte nové světelné kódy přenášející informace a energii, jichž použijete k manifestaci Nové Země. První z těchto kódů je ten, který vám poskytne šablonu pro vaši existenci na planetě během vašeho pokračujícího budování zlatého věku světla na Zemi. Jedná se o archetypickou energii hvězdného dítěte, kouzelné bytosti přicházející z hvězd k Zemi, aby nesla kosmické světlo a stvořila světelný most mezi nebezy a Zemí!
Vy všichni jste připraveni a ochotni integrovat a aktivovat kódy tohodo dítěte! Posvátné srdce bylo aktivováno a kódy dvojplamene stvořily rovnováhu a harmonii. Božské ženství a Božské mužství vstoupily do posvátného svazku, splynuly ve zlatém plameni Božské lásky a vzestoupily do diamantového světla, aby se staly kosmickými světelnými tanečníky. Archetypická avatarská energie Jeshui a Marie Magdaleny dokončuje svou práci na vývoji planety, a nový archetyp Dítěte je připraven se rozvinout na planetě.
Hvězdné dítě si je vědomo svého kosmického či galaktického dědictví a odkazu. Hvězdné dítě je okouzleno a potěšeno, že je na Zemi a žije život radostného dobrodružství a objevování hmotného těla, zatímco zároveň si dokonale uvědomuje svou nekonečnou existenci jako světelná bytost, která žije simultánně v mnoha dimenzích.
Energií hvězdného dítěte je světlo, je plné radosti a blaženosti. Je hravé a plynoucí, neustále spřádá světlo, aby mohlo na Zemi tvořit a manifestovat. Jako archetyp v sobě má obsaženo vše, je v rovnováze a je soběstačné, a přece láskyplné a velkorysé. Je nevinné, vášnivé a kouzelné… žije v čarovném prostoru divů a zázraků. A přesto je milující součástí láskyplné komunity, a je pouty lásky a oddanosti přitahováno k těm, kteří jsou drazí jeho srdci, a ctí odpovědnost a službu světlu skrze radostné aktivity obřadů a rituálů, s tancem, zpěvem a hrou!
Milovaní, ve vašem vědomí jsou nebesa prolnuta se Zemí a je na čase se poddat lásce a dovolit hvězdnému dítěti, aby se ve vás zjevilo a zrodilo. Vzpomeňte na svůj domov mezi hvězdami a pamatujte, že váš domov je na Zemi, a že oba jsou ve vás Jedním. Nezapomínejte milovat, být něžní a velkorysí, ale též si hrajte s nadšením a představivostí, a tvořte sny, které se projeví jako nové a skvělé reality ve vašich hmotných sférách.
A tak vám v tomto silném měsíci srpnu roku 2009 přejeme radost, smích a lásku při vašem pozemském světelném putování.
© 2009- 10 Celia Fenn and Starchild Global
http://www.starchildglobal.com/
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)