e-mail: estera.j@seznam.cz

Některé situace se v životě opakují proto, aby je člověk viděl z různých úhlů pohledu, poučil se z nich a odcházel jako vítěz. Ester

Květen 2011

Květen 2011 - ZROZENÍ HVĚZDNÉHO DÍTĚTE DO KOSMICKÉHO VĚDOMÍ

27. května 2011 v 13:08 | Esty

ZROZENÍ HVĚZDNÉHO DÍTĚTE DO KOSMICKÉHO VĚDOMÍ
Energie Nové Země: květen 2011
ARCHANDĚL MICHAEL, PŘIJALA CELIA FENN

Milovaná světelná rodino, znovu vás s radostí a potěšením vítáme v tomto prostoru světla a vyššího vědomí. V minulých týdnech jste prošli mnoha změnami a nyní se energie začíná usazovat, zatímco postupujete k hlubokému míru a světlu wesakového úplňku (Wesak - jeden z největších buddhistických svátků a festivalů. Slaví se vždy v sobotu po úplňku v býku /květen většinou/.Oslavují se jeho narozeniny a také značí Buddhovo osvícení i smrt). Pamatujeme časy, kdy Buddha chodil po Zemi a ukotvoval Božskou mužskou energii lásky a probuzeného soucitu. Je báječné, že nyní se tato energie znovu probouzí v těch z vás, kteří kráčí po stezce vyššího vědomí a lásky.
Víme, že to pro vás není snadné, neboť na vaší Zemi je mnoho těch, kteří chodí starými cestami a snaží se vyjádřit energie "apokalypsy" a destrukce, a rozpoutat svými slovy a přesvědčeními nějaký druh katastrofy. Vězte, že toto neuspěje, protože Země se definitivně přesunula do nové časové linie a ti, kdož se vyvíjejí spolu s ní, postupují kupředu do nových a vyšších stavů vědomí, které vyjadřují Božskou vůli a lásku.
Zahájíme tedy toto poselství nejprve promluvou o Božské mužské energii, jež je o tomto wesakovém měsíci aktivována, a poté se budeme věnovat "zlatým klíčům" vyššího vědomí, jež jsou nyní používány k otevření portálů lásku a milosti těmi z vás, kteří jsou připraveni tyto dary Ducha s láskou přijmout.

Buddhovský měsíc a Božská mužská energie

Tento konkrétní úplněk v roce 2011 je otevřením portálu pro dary soucitu Božského mužství. Po změnách a posunech na planetě během minulých šesti měsíců a následujícím zmatku je nyní čas nechat tuto energii plynout, aby vnesla do našich srdcí mír a soucit.

Buddha byl na Zemi vyslán z vyšších dimenzí Světla, aby ukotvil Božskou mužskou energii soucitu a osvícení. Tato energie je na cestě evoluce základním krokem a poskytuje most vedoucí z vězení hmotné iluze k čistému vyššímu vědomí. V této době, kdy stojíte připraveni na posun z 5. do 6. dimenze kouzelného vědomí, je nezbytné, abyste byli schopni propustit lpění na oné hmotné iluzi, jíž říkáte "ekonomika", abyste vstoupili do kouzelného vědomí pokračujícího tvoření, plynutí a hojnosti.

Milovaní, Země je nyní plně ukotvena v 5. dimenzi vzájemné propojenosti a Boží vůle. Posun do vědomí 6. dimenze má umožnit těm z vás, kteří jsou připraveni, přejít oním posunem do vyššího vědomí kouzelné či kvantové reality a začít žít v těchto vyšších sférách kouzelné čirosti a tvoření.

Buddhovská energie je mostem mezi těmito světelnými dimenzemi… prvním světelným "zlatým klíčem" je energie soucitu, tak jak byla ztělesněna a ukotvena Buddhou. O wesakovém úplňku bude tato energie intenzivně aktivována vlnami kosmického světla vyzařujícího z galaktického středu, a splyne s vlnami Božského ženského soucitu, jež jsou přenášeny platinovým světlem Šekiny, což vyústí v řadu probuzení a změn, protože ti, kdož jsou připraveni, použijí své zlaté klíče k posunu do vyššího vědomí hvězdného dítěte 6. dimenze.

Toto "hvězdné dítě" je oním kouzelným dítětem v každém z vás, onou světelnou bytostí sídlící ve vašem srdci a duši, která zná radost a zázraky nekonečné kosmické existence. Je to dítě času snění, ta vaše část, která sní a tvoří z kosmických paprsků světla a zvuku. Toto hvězdné dítě se nemůže stát součástí vaší reality, dokud nepřejdete po mostu soucitu do vyšších světelných sfér. Pak můžete vstoupit do světelného tance a stát se pánem harmonického světla a času, a dokonce zahájit kroky směrem k příštímu portálu 7. dimenze, kde se stáváte "Okem Božím" v lidské formě.

Tyto zlaté klíče jsou nabízeny všem, kteří jsou připraveni. V této době, o wesakovém úplňku, jsou vám nabízeny klíče k 6. dimenzi, abyste mohli vstoupit do říší "hvězdného dítěte" a stát se pány světelných harmonií a pány času. Nejprve však budete o tomto wesakovém úplňku muset integrovat energii soucitu a Božskou mužskou energii. Toho docílíte propuštěním všech hmotných iluzí a jejich pout a postupem k dokonalému klidu a jasnosti bytí.

Budete-li v době tohoto úplňku o tomto meditovat a svou pozornost zaměříte na tyto dary, budou vám zlaté klíče předány.

Pán světelných harmonií

Milovaní, 6. dimenze je říší kouzel a okouzlení, nebo - máme-li to formulovat vědečtěji - říší kvantovou neboli tím, co bylo předkům známo jako "čas snů". Je to ono místo, kde je "realita" přizpůsobivá a tvárná a kde vědomí a přání utvářejí příčinu a důsledek v nižších dimenzích. Ti, kteří vstoupí na toto dimenzionální hřiště, musí mít čisté srdce, jinak budou navěky lapeni v "síni zrcadel" své vlastní hamižnosti a hněvu, donekonečna budou vytvářet "karmu". Právě z tohoto důvodu je soucit v této nové realitě mostem k vyšším dimenzím, neboť ti, jež žijí podle zákona soucitu, jsou čistí v srdci a nezapletou se do iluzí chamtivosti a moci.

Hvězdné dítě má srdce čisté a chce pouze zkoumat, zažívat dobrodružství a sdílet dary Ducha. V kosmických světelných polích, jež jsou hřištěm pro toto vnitřní hvězdné dítě, není nic, co by bylo možno zadržet, vlastnit či skrýt, protože je vše otevřené a průzračné.
K cestě do světelných polí je nezbytné též být pánem světelných harmonií. Znamená to jen, že jste již aktivovali své světelné tělo a jste schopni - z jeho centra v srdci - s tímto světelným tělem zacházet.

Pán světelných harmonií je soustředěn v srdci a ukotven v čakře Zemské hvězdy a v čakře Hvězdy duše. Pán světelných harmonií je schopen udržet světelné tělo ve stavu harmonické rezonance s Božským světlem a vůlí a s lehkostí vstřebávat do tohoto světelného těla kosmické záření. Pán světelných harmonií si je vždy plně vědom energií a světla kolem sebe a je schopen v každém okamžiku udržet rovnováhu a vyváženost.

Až toto dokonale zvládnete a integrujete, budete schopni se vézt na paprscích světla a putovat snadno v kosmických hvězdných polích. Budete moci plout s kosmickými vlnami a budete mít možnost v procesu spolutvoření se Světlem tvarovat kvantové proudy v realitu své vlastní volby.

Pán času

Pokud vstoupíte do tohoto pole hvězdného svitu a pojedete na kosmických vlnách do 6. dimenze, musíte být také Pány času. Ve vyšších dimenzích je čas proměnlivý a přizpůsobivý, není "neměnnou" skutečností, jak se zdá v nižších dimenzích. V této kvantové úrovni vědomí se naučíte ovládat mnoho proudů času a budete moci existovat v řadě různých cyklů či časových linií současně.

Není to lehká úloha pro mysl, jež byla uzpůsobena k tomu, aby věřila, že existuje pouze lineární čas - tak, jak je zakoušen na Zemi. Avšak jako Páni času poznáte, že veškerý čas existuje v Jednom - v nekonečném přítomném okamžiku, a že vše je zažíváno jako Jedno.

Rozličné časové linie jsou vytvořeny k tomu, aby umožnily dětem Světla cestovat a putovat v mnoha dimenzích vědomí. Čas je nástrojem, nebo klíčem, ke vstupu do různých stavů reality a vědomí. V 6. dimenzi, až se stanete pány času, začnete vnímat, jakým způsobem se lze pohybovat mezi těmito různými proudy Božského světla a energie.

Fyzické změny v těle

Procházíte těmito změnami a pocítíte i některé fyzické změny. Jako první tyto změny významně zaktivují šišinku, hypofýzu a štítnou žlázu. Ti, jež vstoupí do způsobu existence 6. dimenze, začnou zažívat biochemické a buněčné změny v endokrinním systému a v oblastech mozku, které souvisí s vnímáním, přenosem a příjmem informací.

V důsledku toho se pozmění vaše schopnost přijímat data a přenos světla z Božské vyšší mysli. Znamená to, že nejprve nastanou změny ve žláze šišinky, které umožní rozsáhlejší vnímání kosmického "vlnového pásma". Fyzicky to může znamenat pocit tlaku či bolesti hlavy, případně bolesti svalů v oblasti zátylku, základny lebky a ramen.

Poté se začne hypofýza přeuspořádávat a možná pocítíte závrať, mátožný stav, zamlžené vidění, zvláštní zvuky v uších. Mozek je znovu vylaďován, aby nejen přijímal informace, ale aby též začal data přenášet na vyšších úrovních světelnými přenosy prostřednictvím očí a zvukovými přenosy prostřednictvím krku v oblasti štítné žlázy. Takže štítná žláza bude těmito změnami také ovlivněna. V těchto případech budou mnozí z vás zakoušet příznaky podobné chřipce - s bronchitidou a sinusitidou, stejně jako obtíže spojené s rovnováhou štítné žlázy jako jsou návaly horka, nízká hladina energie či naopak hyperaktivita.

Možná také, až začnete ovládat čas, začnete zažívat "překrývání časů". Zde můžete mít silné zážitky z minulých životů nebo z životů budoucích, které musí být vyřešeny a začleněny do jakýchkoliv zkušeností, jež řešíte v přítomnosti. Klíčové pro vypořádání se s těmito epizodami není nechat se příliš zatáhnout do samotného minulého života, nýbrž rozpoznat, že tyto "časové posuny" či ,,překrývání časů" jsou vaším vlastním způsobem integrace informací, abyste se mohli s lehkostí pohybovat mezi svými rozdílnými časovými liniemi a získali tak svobodu cestovat na kosmických vlnách jako páni času.

Oko Boží

V čase červnového slunovratu a s blížícím se počátkem nového planetárního roku na konci července mnoho z vás použije další ze zlatých klíčů ke vstupu do 7. světelné dimenze, kde se stanete ,,Okem Božím" - vyjádřeno v archetypálním jazyce.

Staří Egypťané chápali, že Oko Boží je oním místem či stavem vědomí, kdy se bytost stává branou pro přenos Božského světla a Boží vůle. V té chvíli se již bytost neveze na světelných vlnách, ale stává se čočkou, skrze niž je Světlo soustředěno a zaměřováno. To vyžaduje absolutní ovládnutí světla a času a schopnost Božské světlo přenášet a ukotvovat.

Právě bytosti, jež se stanou Okem Božím, budou oním ukotvením či záchrannou kotvou pro manifestaci Nové Země. Protože skrze čočku takovýchto bytostí bude soustředěno Božské světlo, bude se kolem nich a jejich prostřednictvím manifestovat Boží vůle, což umožní Božství, aby se projevovalo a tvořilo skrze čirou lásku a světlo.

Milovaní, v této fázi již manifestace není ,,mou vůlí", nýbrž ,,Tvou vůlí", a bytost slouží jen jako brána Božské vůle a manifestace - bez jakýchkoliv očekávání a přání. To je práce vzestoupeného Mistra v lidské formě, Toho, jenž ví, že lidská forma ve své nejvyšší frekvenci je nosičem pro přenos Boží vůle a milosti.

Tudíž se ti z vás, kteří se snaží růst a vyvíjet ve světle, mají v nadcházejících měsících na co těšit. Doba vedoucí k vyrovnání 11-11-11 bude časem intenzivního růstu a vývoje pro mnohé z vás, kteří jsou připraveni a kteří budou povoláni, aby se stali součástí tohoto nového probouzení a otevírání.

Pro ty s nižší úrovní vědomí to bude nadále čas obtížný, protože staré iluze a nižší dimenze budou nadále vytvářet tlak a disharmonii v těch, kteří nechápou probíhající procesy. Co se vás týká, bude vaším úkolem - zatímco rostete a rozpínáte se ve Světle - udržet soucit ve svém srdci, aby se tato láska mohla dotknout všech těch, kdož se mají teprve probudit k realitě nové Země a jejím tvůrčím potenciálů pro každého.

Při vašich dobrodružstvích ve Světle, harmonii a času vám přejeme radost a lásku!

© 2011-12 Celia Fenn and Starchild Global


Poznámka ke kopírování:
(Reprodukce celku nebo částí tohoto českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro Lucka K.)


Březen 2011 - ZROZENÍ VĚDOMÍ JEDNOTY

27. května 2011 v 13:02 | Esty

ROVNODENNOST V BŘEZNU 2011
ZROZENÍ VĚDOMÍ JEDNOTY
Celia Fenn

Po velkou část tohoto měsíce jsem se pokoušela něco napsat, ale pokaždé, když se posadím a chci psát, mám pocit, jako by mi něco říkalo ,,ne, přestaň, takhle ne". Změny za posledních několik týdnů jsou tak nedozírné, že se skoro nezdá být přiměřené dělat nadále věci postaru. Rodí se cosi nového, jakési nové vědomí a nový způsob existence… a stejně jako většina z vás se stále ještě pokouším pochopit, jakým způsobem vyjadřujeme a vnímáme svou cestu do této nové fáze našeho vývoje.
Takže toto není přímo channeling, ačkoliv mnohé z informací pocházejí z channelovaných zdrojů, s nimiž pracuji, včetně archanděla Michaela a energií velryb a delfínů. Jde spíše o mé vlastní pozorování hlubokých změn z perspektivy pozemské reality a naší zkušenosti zdejšího spolu-tvoření spolu s Duchem. Zabývám se channelingem již mnoho let a mám k tomuto procesu velký respekt, došla jsem však k poznání, že se - v důsledku našeho posunu do této nové doby ,,vědomí jednoty" - změní naše chápání procesu channelingu, protože pochopíme pravou povahu toho, co pro nás tento posun do nové reality znamená.
Měníme své vnímání toho, Kdo a Co jsme, protože docházíme k novému porozumění s ohledem na naše místo v Kosmické realitě. A ohledně toho, jaký k sobě navzájem máme v oné nové skutečnosti vztah. Dochází k tomu takovou rychlostí, že většina z nás se po změnách a posunech stále ještě potácí. Již jsme nějakou dobu věděli, že se Země chystá na tuto změnu, a tak to pro nás není žádné překvapení, ale překvapivá je forma, kterou to nabírá, a též to, jak velkou rychlostí jsme tlačeni k tomu, abychom se přizpůsobili. Myslím, že většina z nás si představovala, že nová realita bude velmi podobná té staré, jen bude o mnoho lepší, A myslím, že mnohem lepší než je, bude, jakmile zakotví v plné míře na svém místě, jenže právě nyní procházíme fází přechodu ze starého do nového, a právě tato současná rovnodennost je okamžikem, kdy zařazujeme nejvyšší rychlost a vjíždíme do změn rychlostí, která bude lidskou myslí nepochopitelná a neobsáhnutelná.
Možná to zní strašidelně, neboť jsme si v tomto věku logiky a rozumu zvykli na sílu rozumové mysli a máme pocit, že bychom měli být schopni všechno vysvětlit a řídit, dokonce i v naší duchovní zkušenosti. Uvěřili jsme, že naše schopnost tvořit a spolu-tvořit znamená, že všechno ve své realitě ,,máme pod kontrolou". Nuže, my jsme na vyšší úrovni, ale nejsme na úrovni, kdy bychom byli schopni si promyslet svou cestu tímto přechodem nebo nalézt cesty, jak ji učinit alespoň zdánlivě pohodlnou. Jestliže se na tento proces zaměříme čistě na mentální a emocionální úrovni, budeme se cítit velice nepříjemně.
Existuje pouze jeden způsob, jak to vyjádřit… věk mysli skončil… vstoupili jsme do nové fáze naší evoluce. Aby nám naše realita začala dávat smysl, stejně jako to, co přijde v následujících měsících, potřebujeme něco jiného. Koncepce Mayského kalendáře a Deváté vlny snad vysvětluje tento rychlý posun do nové fáze existence, kde mysl zatím nějak není schopna pochopit, co se děje. Ano, víme, že musíme vstoupit do svého srdce, to nám bylo řečeno, jenže co to vlastně znamená?
Když jsem se na toto zkoušela navnímat prostřednictvím channelovaného materiálu, musela jsem se vypořádat se dvěma pojetími: jedno se týká přirozenosti Lásky a Božské Lásky, a tím druhým je samotné Vědomí Jednoty. V posledním nezveřejněném poselství od Archanděla Michaela je Láska definována jako ,,Božská tvůrčí inteligence". To, co my zakoušíme jako Božskou Lásku, je rozvíjením Inteligence, která tvořila a skrze tuto zkušenost tvoření se vyvíjí. Jsme součástí onoho proudu Lásky a vyjadřujeme tuto lásku tím, kým jsme. Jsme-li v souladu s oním proudem Lásky, jsme schopni ji vnímat jako podporující, požehnanou a krásnou. Pokud se od onoho proudu Božské tvůrčí inteligence v jeho tvořivé roli vzdálíme, vnímáme opačnou stránku této energie… nedostatek tvořivosti a rozklad umožňující, aby povstaly nové formy, které Božskou tvůrčí inteligenci opravdu vyjadřují.
Zdá se, že to takto funguje… dávné národy to věděly, a stejně tak to vědí domorodé národy. Musíte žít v harmonii s přírodou a respektovat ji, jinak zjistíte, že se vzdalujete od Božské tvůrčí inteligence, a budete pak nahrazeni novým stvořením. Díky své duchovní práci v posledních desetiletích též víme, že tato Božská tvůrčí inteligence, již bychom mohli nazvat Bůh, nám dala příležitost spolupracovat na tom, abychom sami sebe uvedli do souladu s oním Proudem a byli součástí stvoření Nové Země, jež bude vyjadřovat Božskou tvůrčí vůli. Vše je v Božském pořádku a je to to, co jsme si přáli a na čem jsme pracovali.
To, co se děje nyní a bude se dít v budoucnu, je výrazem Božské tvůrčí inteligence a Lásky v té nejvyšší podobě. Tím si můžeme být jisti.
Mám za to, že to bude první místo, kde budeme muset přijmout, že mysl bude mít obtíž pochopit mnohé z věcí, k nimž v naší realitě dojde. Nebude to čisté a úhledné, a my nebudeme mít žádný vliv na mnoho věcí, k nimž dojde na osobní či celosvětové úrovni. ,,Řízení" bude předáno vyšším úrovním naší bytosti a těm úrovním, jimž říkáme Duch, andělé a nebeské bytosti. Té úrovni naší bytosti. Božskému záměru můžeme sloužit jedině tehdy, když se manifestuje v našich životech. Právě tam se musíme ,,vyvíjet" a být ochotni ,,naslouchat" srdci. Já bych srdce definovala jako příjemce Božské vůle a pravdy. Budeme muset naslouchat uvnitř, abychom uslyšeli onen hluboký hlas Božské vůle a pravdy, jež je v nás.
V tomto směru pomáhají právě channelingy. Ti, kteří jsou čistými prostředníky, jsou schopni se napojit na tuto úroveň reality a spojit se s tím, co je v oněch vyšších dimenzích tvořeno a žito, a přeložit to do formy, jež je mysli srozumitelná. V podstatě by však čistý prostředník měl nabízet zkušenost ,,již poznaného", neboť to odpovídá tomu, co je na hlubší rovině již známo, ale nyní si to proráží cestu na mentální úroveň, aby to bylo uchopitelné myslí.
V minulosti naši předci chápali důležitost ,,hlubokého vědění" a této funkci sloužili šamani a věštci, kteří byli schopni kráčet a tančit v čase snů a přinášet zpět ,,poselství" těch, kdož sloužili Božské tvůrčí inteligenci na vyšších rovinách stvoření. My jsme se však vyvinuli do stádia, kdy jsme začali důvěřovat více mysli než Hluboké inteligenci, a neslyšeli jsme jasně hlas Hluboké moudrosti. Zapomněli jsme naslouchat vizionářům a těm moudrým, a začali jsme následovat mysl.
Inu, dá se říci, že to vše až do tohoto bodu bylo součástí vývoje naší planety a našeho druhu, a vše bylo v Božském pořádku tak, jak to bylo. Ale vzhledem k tomu, že děláme další krok ve svém vývoji, stalo se pro každého z nás nezbytným hluboké poznání jako způsob uvedení se v soulad s Božskou tvůrčí inteligencí. Potřebujeme spíše cítit a vědět, než myslet.
Tak tedy, když já toto píši a vy to čtete, budete muset - kromě čtení svou myslí - pravdu ,,vycítit". Obě úrovně by se měly zapojit společně, protože právě to znamená žít v souladu se srdcem… srdce vede a mysl následuje.

Vplynutí do Vědomí Jednoty

Další otázka se tedy zdá týkat toho, jaké přesně vědomí jednoty bylo a čím se bude lišit od vědomí, jež jsme zažívali doposud.
V našem moderním světě se klade velký důraz na jednotlivce a individuální vědomí, a šla bych dokonce tak daleko, že řeknu, že ta ,,individualita" byla tím největším ,,mýtem" věku mysli. V nové realitě budeme muset čelit základní pravdě, že zatímco sami sebe můžeme vidět jako ,,individuální entity" nebo ,,individuální vyjádření" energie, jsme ve skutečnosti všichni vyjádřeními Jediné tvůrčí inteligence, která nás potřebuje k tomu, aby mohla růst a zakoušet sama sebe. Jsme vlastně ,,iluzí" v tom smyslu, že nemáme žádnou oddělenou existenci, čili jsme všichni nějakým způsobem ,,kanály" k vyjádření Božské energie. Jinými slovy: existuje větší a mocnější bytost, jež se vyjadřuje naším prostřednictvím a skrze všechno stvoření, a tato bytost určuje směr Stvoření, nikoliv my.
Tedy, máme spoluúčast… v této nové realitě jsme vyzýváni k pochopení, že jsme nyní spolustvořiteli v tom smyslu, že můžeme pracovat s touto energii, abychom zjistili, jak by se nám líbilo, kdyby byla tato energie manifestována z naší strany, avšak musíme to dělat v souladu s oním větším prouděním energie.
Ano, všichni jsme to věděli… rádi říkáme ,,jsme Jedním" a ,,Namaste"… jenže pak dále jednáme, jako bychom vlastně byli ,,jednotlivci". Nepokouším se popřít či potlačit naši bytost, ale dle mého vnímání jsme spíše ,,směsicemi". V poslední době jsem si uvědomila, že má identita je identitou všech lidí, s nimiž jsem se ve svém životě setkala a s nimiž jsme se navzájem ovlivnili. Vskutku jsme Jedním, každý z nás se stává součástí těch druhých, zatímco den po dni hrajeme svou roli v jejich životech a oni v těch našich.
Toto pojetí je do jisté míry neuvěřitelně osvobozující. Nejsme již více svazování koncepcí obviňování a pocitu viny za věci, které se v životě možná ,,nepovedly". Jestliže jsme schopni pochopit, s čímž jsme již v poslední době začali, že se všichni nacházíme v proudu této energie, pak rozumíme tomu, že to, co vyjadřujeme, pochází z onoho rozsáhlého zdroje, jenž je větší než my, a že - jak věděli naši předci - udržování širšího společenství ve stabilním a harmonickém stavu je klíčem k tomu, aby lidí žili šťastné,,individuální" životy, a ne obráceně. Velice pomalu to znovu zjišťujeme.
Nyní máme obrovskou celosvětovou komunitu a musíme se postavit čelem k tomu, jakým způsobem je nedostatek rovnováhy ve společenství jako celku vyjádřen v naších každodenních životech coby nedostatek rovnováhy v nás jako ,,jednotlivcích". Pozvolna docházíme k poznání, že to, co je vyjádřeno na naší planetě, postoupilo natolik do ,,destruktivní" fáze Božské tvůrčí inteligence, že je pro nás těžké se uvést do souladu s tvůrčími a pozitivními aspekty naší nejhlubší bytosti.

Klíčem je soucit

Takže, v tomto bodě byste se mohli zeptat… jak se jako ,,jednotlivci" a v rámci komunit začneme znovu slaďovat s onou hlubší vnitřní moudrostí a pravdou v nás?
Já to chápu tak, že klíčový je soucit… nejkrásnější z energií obsažených v Božském ženství, která se vrací z dálek exilu, kam byla vykázána v posledních obdobích našeho vývoje během nadvlády patriarchálních forem náboženství a filozofie.
Soucit je formou Božské Lásky vyjadřující opravdové porozumění Božské tvůrčí inteligenci jako Lásce a přirozenosti Vědomí Jednoty.
Vyjádřit soucit znamená vědět, že cokoliv postihne jiného ,,jednotlivce" nebo skupinu jednotlivců, děje se to také vám a ve vás, protože k čemukoliv dochází na oné hluboké úrovni, to způsobuje, že tentýž výraz je také vaší součástí.
Proto je tolik citlivých lidí schopno fyzicky ,,cítit" intenzivní příznaky, když dochází ke katastrofám nebo když probíhají sluneční erupce nebo magnetické bouře. Cítí ve svém fyzickém těle, co se na nejhlubší úrovni děje v jejich kolektivním ,,Já".
Události, k nimž právě nyní dochází v Japonsku, a také na Středním východě, jsou všechny úvodem do Vědomí Jednoty. V minulosti jsme mohli mít za to, že takováto ,,lokální" tragédie, bude mít na ,,nás" malý vliv - na nás, kteří žijeme v rozvinuté a civilizované společnosti. Byli jsme zvyklí vidět katastrofy jako cosi, co se děje lidem kdesi daleko v nerozvinutých zemích. Několik dní jsme se dívali na obrázky, možná jsme přispěli nějakým finančním obnosem, a pak pokračovali ve svých všedních životech.
Nyní máme v rozvinuté zemi prvního světa katastrofu, která za pár dní nezmizí. Pokračující problémy s jadernou elektrárnou budou dále ovlivňovat Japonsko a celosvětovou společnost, což povede ke vzniku všemožných otázek ohledně způsobu našeho života a toho, jak vytváříme a spotřebováváme energii. Vliv na zdraví pocítíme v rozvinutých zemích a bude narůstat povědomí o tom že jaderná energie je nejen škodlivá, ale také ,,špiní" životní prostředí. Zrovna jsem myslela na intenzivní znečištění, jež jsem viděla při své návštěvě v Port Hope v Ontariu, kde se zpracovává uran pro jaderný průmysl Severní Ameriky.
Způsob naší odezvy určí, zda přežijeme až do Nové Země. Nová Země existuje… Božská tvůrčí inteligence nám již dala najevo, že právě tam směřujeme. V této chvíli jsme přetáčeni o 180 stupňů - z naší stezky destrukce na stezku nového stvoření. Jinými slovy: přecházíme ze staré reality individuálního vědomí třetí dimenze do nové skutečnosti Vědomí Jednoty páté dimenze.
Jak budeme reagovat? Jak vstoupíme do Vědomí Jednoty? Nemohu říci, že to vím, vím jen, že vstoupíme. Důvěřuji v lidskou andělskou bytost, jíž jsme. Přizpůsobíme se a sjednotíme se se svým osudem. Proto tu jsme! K tomu jsme byli zrozeni - abychom se stali vyjádřeními Boží vůle vyrovnávajícími se na téhle hmotné úrovni s novou realitou.
Věřím, a jsem si jistá, že vy také, že kosmos je výrazem Božské lásky a že cokoliv je zamýšleno, to bude pro nejvyšší dobro a bude vyjádřením velké Lásky.
Můžeme se s tímto uvést v soulad tím, že staneme vyjádřením Lásky.
Můžeme se s tímto uvést v soulad tím, že se staneme nástrojem Božího Světla.
Ano… to také víme… kdesi hluboko… ale stále se pokoušíme zjistit, jak to udělat ve svých každodenních životech a ještě se budeme chvíli přizpůsobovat.
Ale jednou z věcí, jimiž jsem si jistá, je, že budeme muset vstoupit do soucitu skrze propuštění své fixace na své individuální Já a svůj dostatek a štěstí, a přejít k pochopení zdraví a hojnosti (celosvětové) komunity. Odedávna jsem měla problém s oním druhem ,,vědomí hojnosti", tak jak je v současnosti ,,prodáván" v programech typu ,,The Secret", kde se lidé učí usilovat o individuální bohatství a co, připusťme to, podporuje chamtivost. A problém mám i s přesvědčením, že pokud já ,,na sobě pracuji", dělám dost. To mi připadá asi jako bych - když vidím, že na druhém konci světa lidé hladoví - zašla do supermarketu a zajistila si opravdu skvělé jídlo, a znamenalo by to, že se dobře mají všichni. Ke vstupu do opravdového soucítění a pro zajištění, že se to ,,jídlo" dostane ke každému a nikoliv jen na mou překypující tabuli, je zapotřebí čehosi více než tohoto.
Jak… to zatím nevím… ale to je ta výzva, jíž čelíme jako skupina, když zahajujeme přechod do nové reality, kde budou mít všichni to, co potřebují a budeme žít v harmonii s přírodou a Zemí, jak bylo zamýšleno.
Mám podezření, že indigové a křišťálové děti nám ukáží cestu kupředu. Vím, že existuje spousta indig, která mají větší schopnosti, než jen vynalézt facebook…. Mohou stvořit technologii, jež potřebujeme k vyjádření našeho soucitu a lásky na hmotné úrovni - a doopravdy.
A my budeme žít v proudu Božské tvůrčí inteligence namísto v ničivém protiproudu.

Vstříc 11/11/11: Listopadová brána/portál

Když vstupujeme do období rychlých změn, mohlo by se nám zdát, že je toho na nás moc. Můžeme si na mnoha úrovních připadat unavení a můžeme zjišťovat, že staré způsoby práce a existence jednoduše již vůbec nefungují. Ale to je jen to, co vnímá naše mysl.
Na vyšší úrovni postupujeme ke svému Osudu, ke své schůzce se stvořením Nové Země, a ve skutečnosti k novému kosmu, novému úsvitu. Nejsme schopni tento proces ovládat, můžeme se ho jen účastnit takovým způsobem, jenž oslovuje naše srdce a naši hlubokou moudrost a vědění. V této fázi nebude naším průvodcem mysl, jen srdce se v tom vyzná!
Než nastane konec října a hvězdná brána 11/11, budeme s onou novou skutečností sladěni. Půjde o krátké, přestože intenzivní, období posunů a změn. A vy tam na severu, připravte se na léto, jež svou intenzitou překoná to loňské! A ano, já se k vám znovu připojím ve vašich zkušenostech. Minulý rok jsem cestovala a zažila vulkán na Islandu a jeho působení na Evropu a také obrovské požáry v Rusku a jeho vliv na Moskvu. V těchto případech bylo nezbytné pracovat na hluboké úrovni s energiemi živlů, aby bylo podpořeno udržení rovnováhy. Myslím, že to bude nadále naše role v tomto období… udržet rovnováhu v partnerském vztahu se Zemí a umožnit Božské tvůrčí inteligenci, aby se ubírala svým směrem skrze jakékoliv posuny a změny, kterých je zapotřebí k tomu, abychom se ve Vědomí Jednoty sladili se svou novou stezkou kupředu.
Takže, zatímco vstupujeme do tohoto období po rovnodennosti, můžeme jen pokračovat kupředu v naprosté důvěře, že to, co zakoušíme, je v dokonalém souladu s tím, co je na vyšší úrovni plánováno, a že nás to zavede tam, kde v Božském řádu být máme.
V srdci Božské Lásky
Jsme Jedním!
Celia
http://www.starchildglobal.com/
© 2010-11 Celia Fenn and Starchild Global

Reprodukce celku nebo částí tohoto českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro
www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.